Căsătoria între un cetăţean român şi un cetățean străin

Cetăţeanul român va prezenta actele menţionate la secțiunea referitoare la "Căsătoria între cetăţeni români"
 
ATENȚIE
 
Cetățenii români care domiciliază pe teritoriul României se pot legitima doar cu carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin.

În toate cazurile în care intenţionaţi să încheiaţi căsătoria cu un cetăţean străin vă îndrumăm să solicitaţi informaţii, personal la sediul nostru, la  Compartimentul de stare civilă.
 
Acte necesare cetăţean străin:
 
- Certificat medical prenupţial eliberat de un medic din România, care să poarte menţiunea «Se poate căsători»;

- Paşaport (original şi fotocopie) -  în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României;– sau act de identitate, (original şi fotocopie) (în cazul cetăţenilor din statele membre ale U.E.);
  • Actul de identitate al cetăţeanului străin şi viza acordată acestuia în vederea şederii pe teritoriul României trebuie să fie valabile atât la data depunerii dosarului de căsătorie cât şi la data oficierii căsătoriei.
 
- Certificat de naştere, (original şi fotocopie) şi după caz: apostilat cu Apostila Convenţiei de la Haga sau supralegalizat în funcţie de statul emitent;  Certificatul de naştere va fi tradus şi legalizat la un birou notarial de pe teritoriul României.
 
- Dovada eliberată/autentificată de misiunile diplomatic/oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că cetăţeanul străin îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România.
 
Pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei vor prezenta documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent - maximum 3 luni de la emitere;
  • Se va ataşa şi traducerea în limba română, legalizată la un notar din România a dovezii/certificatului menţionat anterior;
 
- Un document care să ateste domiciliul din străinătate al cetăţeanului sau declaraţie pe propria răspundere dată la un birou notarial din România privind domiciliul din ţara de origine;
 
- Declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar public privind domiciliul complet din ţara de provenienţă, dacă este cunoscător al limbii române scris/citit, starea civilă înaintea căsătoriei, îndeplinirea condiţiilor de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea unei căsătorii în România, şi regimul matrimonial ales;
 
 - După caz, dovada desfacerii căsătoriilor anterioare prin sentinţe de divorţ sau certificate de deces însoţite de certificatele de căsătorie, apostilate sau supralegalizate în funcţie de ţară, traduse şi legalizate de un birou notarial de pe teritoriul României;
 
- În cazul cetăţenilor străini care nu cunosc limba română, la încheierea căsătoriei este obligatorie prezenţa unui interpret autorizat.
 
Close Search Window