<<PROCEDURA ANULATA>> Nr. 6271 / 18.05.2017
Denumire achizitie:
Servicii auxiliare de achiziții publice
Tip achiziție
servicii
  Valoarea estimata a achizitiei:
10.000
lei fără TVA
   Cod CPV:79418000-7  Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor (Rev.2)
Caiet de sarcini   
x   
atașat.
Condiții de
prestare:  conform caietului de sarcini;
Conditii de plata : conform contract;
Modalitatea de transmitere a ofertei: în catalogul electronic al SEAP și prin e-mail
achizitii@primariapascani.ro ;
 Documente solicitate:

  • Formulare conform anexei;

  • Declaratia conform art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind conflictul de interese pentru ofertantul individual / ofertantul asociat / candidatul/ subcontractantul propus/terţul susţinător

  • Certificat constatator emis de ONRCdin care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

„Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”. In cazul unei asocieri, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.
NOTA: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII: Ofertantul va completa lista cuprinzând subcontractantii cu precizarea exacta a partilor din contract care urmeaza a fi îndeplinite de acestia si exprimarea valorica a acestor parti. Ofertantul a carui oferta a fost declarata câstigatoare are obligatia de a prezenta contractul incheiat cu subcontractantul nominalizat în oferta, înaintea semnarii contractului de servicii.

PROPUNEREA TEHNICĂ Oferta tehnică va conține obligatoriu descrierea modului de realizare a serviciilor auxiliare de achizitii publice  ce urmează a fi executate, descriere care trebuie să țină seama de precizările din Caietul de sarcini ;

PROPUNEREA FINANCIARA
Oferta financiară va fi elaborată in conformitate cu cerințele prezentului caiet de sarcini și va contine Formularul de oferta si  centalizatorul propunerii financiare, conform medelelor din sectiunea Formulare.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
Termenul limita de depunere a ofertei: 23.05.2017
Modalitatea de finalizare a  achizitiei :
contract Criteriul de atribuire :
”cel mai bun raport calitate- preț”
Modalitatea de selectare : Ofertele vor fi depuse,  pana la data limita stabilita, in catalogul electronic SEAP, iar documentele de participare, propunerea tehnica si financiara vor fi transmise pe e-mail :
achizitii@primariapascani.ro. Vor fi luate in considerare toate ofertele depuse pana la data limita stabilita. In urma analizei ofertelor, va fi initiata achizitia, printr-o notificare, de la ofertantul  stabilit castigator, care va avea obligatia de a transmite în termen de  2 zile, prin intermediul SEAP, acceptarea condițiilor impuse de Autoritatea Contractanta. Netransmiterea de către operatorul economic a răspunsului în termenul solicitat, echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse. In acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP, operatorului economic clasat pe locul al II-lea in clasament. Eventuale solicitari de clarificări din partea operatorilor economici, vor fi făcute in timp util astfel incat, raspunsul autorității contractante la aceste solicitari să poată fi transmis operatorilor economici cu cel puțin 24 de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor. La procedura de achiziție directă
NU SE ADMIT CONTESTAȚII
Informatii suplimentare: Ofertantii interesati, vor posta in catalogul SEAP oferta de preț  cu
TITLUL :
ANUNT  SEAP nr.
 95386 Cod CPV:79418000-7 servicii de consultanță în domeniul achizițiilor (Rev.2) și la descrierea achiziției:
Servicii auxiliare de achiziții publice
 
”In conformitate cu Caietul de sarcini nr. 6271/17.05.2017” disponibil pe site-ul
www.primariapascani.ro – secțiunea ACHIZITII PUBLICE”, conditii de livrare “ conform contract “ și conditii de plata “conform contract”.
Ofertele care nu respecta TITLUL INDICAT nu se iau in considerare. Anunț publicitar în SEAP nr. 95386
Persoane de contact:  Simon Cristina – consilier Achizitii Publice – tel.0232.718250 Pascu Laura - consilier Achizitii Publice – tel. 0232.718250  
Citeste anunt
Caiet de sarcini
Model de contract
Formular - Conflict de interese ofertanti
Formulare  

 
Close Search Window