Nr.  6558  /24.05.2017

Denumire achizitie:
Servicii de paza pentru sediul administatiei Pietelor din Zona  Deal, str. Eugen Stamate, Pascani
Tip achiziție
servicii
   Valoarea estimata a achizitiei:
79832 lei fără TVA
Cod CPV:  79713000-5  Servicii de paza
Caiet de sarcini   
x   
atașat.
Condiții de livrare: prestarea serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile caietului de sarcini
Conditii de plata : conform contract
Modalitatea de transmitere a ofertei: în catalogul electronic al SEAP și prin e-mail
achizitii@primariapascani.ro , după primirea notificării din partea autorității contractante.
Documente solicitate:

  • Declaratia conform art.59 si 60 din Legea 98/2016 privind conflictul de interese pentru ofertantul individual / ofertantul asociat / candidatul/ subcontractantul propus/terţul susţinător

  • Certificat constatator emis de ONRCdin care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

„Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”.

INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII Ofertantul va completa lista cuprinzând subcontractantii cu precizarea exacta a partilor din contract care urmeaza a fi îndeplinite de acestia si exprimarea valorica a acestor parti. Ofertantul a carui oferta a fost declarata câstigatoare are obligatia de a prezenta contractul incheiat cu subcontractantul nominalizat în oferta, înaintea semnarii contractului de servicii.
PROPUNEREA TEHNICĂ

  • Oferta tehnică va conține obligatoriu descrierea modului de realizare a serviciilor de paza ce urmează a fi prestate, descriere care trebuie să țină seama de precizările din Caietul de sarcini, personalul calificat si autorizat propus, etc.


PROPUNEREA FINANCIARĂ

  • Oferta va fi prezentata in lei /ora/agent


Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
Termenul limita de depunere a ofertei: 26.05.2017
Modalitatea de finalizare a  achizitiei :
contract
Modalitatea de selectare : Va fi selectată oferta operatorului economic care are
”prețul cel mai scăzut”/ lei /ora/agent
, pentru verificarea conformitatii . Ofertantul care a primit o astfel de notificare are obligația de a transmite în termen de  2 zile, prin intermediul SEAP, acceptarea condițiilor impuse de Autoritatea Contractanta  și documentele solicitate în anunțul de publicitate prin e –mail. Netransmiterea de către operatorul economic a răspunsului în termenul solicitat, echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse. In acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP, operatorului economic clasat pe locul al II-lea conform descrierii de mai sus.In cazul in care oferta va fi neconforma, se va selecta oferta care ocupa locul urmator pentru verificarea conformitatii. Eventuale solicitari de clarificări din partea operatorilor economici, vor fi făcute in timp util astfel incat, raspunsul autorității contractante la aceste solicitari să poată fi transmis operatorilor economici cu cel puțin 24 de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor. La procedura de achiziție directă
NU SE ADMIT CONTESTAȚII
Informatii suplimentare: Ofertantii interesati, vor posta in catalogul SEAP oferta de preț  cu
DENUMIREA
ANUNT  nr.  96910
Cod CPV:  79713000-5  Servicii de paza și la descrierea achiziției:
Servicii de paza pentru sediul administatiei Pietelor din Zona  Deal ,
str. Eugen Stamate, Pascani
 
”In conformitate cu Caietul de sarcini nr. 6558/23.05.2017 ” disponibil pe site-ul
www.primariapascani.ro – secțiunea ACHIZITII PUBLICE”, conditii de livrare “ conform contract “ și conditii de plata “conform contract”.
Ofertele care nu respecta DENUMIREA  INDICATA nu se iau in considerare. Anunț publicitar în SEAP nr. 96910/24.05.2017
Persoane de contact:  Simon Cristina – consilier Achizitii Publice – 0232.718250 Menegon Cristian Dumitru – sef serviciu Administratia Pietelor – tel: 0756.862356  
Citeste anunt
Caiet de sarcini
Model de contract
Formular - Conflict de interese ofertanti
Formulare

 
Close Search Window