Primarul municipiului Paşcani, judeţul laşi, Având in vedere: - Referatul comun nr. 9286/06.05.2015 întocmit de către compartimentele Acorduri Avize Autorizări si Juridic - Contencios; - Având in vedere prevederile art.8 ,12 (4) si 14
3 (2)
llt-d) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de închiriere cu modificările si completările ulterioare,care mentioneaza ca autorizaţia de transport poate fi retrasa in situatia in care transportatorul autorizat a depăşit termenul de valabilitate al autorizaţiei de transport cu mai mult de 3o de zile si nu a solicitat atribuirea vizei in termen; - Ordinul nr. 207/29 oct.2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru de acordare a autorizaţiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local emis de AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE - A.N.R.S.C. CAP.VI Secţiunea a 2-a art. 37,39 si 40, care mentioneaza ca autoritatea de transport poate dispune retragerea autorizaţiilor in cauza pe i>aza dispoziţiei primarului de retragere a autorizaţiei de transport; Având in vedere autorizaţiile de transport nr: -   002/2009 emisa pentru P.F.A. Apostol V. Dumitru Ciprian care a expirat si pentru care deţinătorul nu a solicitat atribuirea vizei in termen; -   003/2009 emisa pentru P.F.A Mahu I. Eugen care a expirat si pentru care deţinătorul nu a solicitat atribuirea vizei in termen; -   006/2009 emisa pentru P.F.A. Lungu T. Ovidiu Marinica care a expirat si pentru care deţinătorul nu a solicitat atribuirea vizei in termen; -   046/2009 emisa pentru P.F.A. Pislariu Petru, care a expirat si pentru care deţinătorul nu a soliciat atribuirea vizei in termen; -   020/2009 emisa pentru P.F.A. Ghitu Nicu, care a expirat si pentru care deţinătorul nu a solicitat atribuirea vizei in termen; In temeiul art. 68, alin. (1), din Legea nr.215/2001, privind administraţia public locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

DISPUN:


Art. 1 Retragerea unui număr de cinci autorizaţii de transport in urmatoarea ordine:


- Nr.002/2009 pentru PFA APOSTOL V. DUMITRU CIPRIAN;


- Nr.003/2009 pentru PFA MAHU I. EUGEN; i


- Nr.006/2009 pentru PFA LUNGU OVIDIU T. MARINICA;

- Nr.046/2009 pentru PFA PISLARIU PETRU; - Nr.020/2009 pentru PFA GHITU NICU. Art. 2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata la instanta competenta, in condiţiile prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare. Art. 3 Responsabil cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se desemneaza doamna Doina Popovici, funcţionar public in cadrul Compartimentului Acorduri Avize Autorizări; Art. 4 Serviciul administraţie publica locala va comunica în copie prezenta dispoziţie: - Institutiei Prefectului judeţului lasi - Compartimentului Acorduri Avize Autorizări; - Compartimentul Juridic si Contencios; - Persoanelor nominalizate la art. 1; - Mass media.  
Descarca document

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window