<<PROCEDURA ANULATA>>

Nr. 7663/20.06.2017
 
Denumire achizitie:
Servicii bancare de acceptare de carduri de plata pentru incasarea taxelor si impozitelor locale prin terminale POS
Tip achiziție
servicii
   Valoarea estimata a achizitiei:
20
.000
lei fără TVA
   Cod CPV:
66110000-4   Servicii bancare(Rev. 2)
   Caiet de sarcini   x   atașat.
Condiții de prestare:  conform caietului de sarcini
Conditii de plata : conform contract
Modalitatea de transmitere a ofertei: în catalogul electronic al SEAP și prin e-mail
achizitii@primariapascani.ro , după primirea notificării din partea autorității contractante.
Documente solicitate:

  • Declaratia conform art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind conflictul de interese pentru ofertantul individual / ofertantul asociat / candidatul/ subcontractantul propus/terţul susţinător

  • Certificat constatator emis de ONRCdin care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

„Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”.

  • Formulare conform anexei, daca este cazul;


 
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII: Ofertantul va completa lista cuprinzând subcontractantii cu precizarea exacta a partilor din contract care urmeaza a fi îndeplinite de acestia si exprimarea valorica a acestor parti, (daca este cazul). Ofertantul a carui oferta a fost declarata câstigatoare are obligatia de a prezenta contractul incheiat cu subcontractantul nominalizat în oferta, înaintea semnarii contractului de servicii.
 
PROPUNEREA TEHNICĂ Oferta tehnică va conține obligatoriu descrierea modului de realizare a serviciilor
bancare de acceptare de carduri de plata pentru incasarea taxelor si impozitelor locale prin terminale POS, descriere care trebuie să țină seama de precizările din Caietul de sarcini ; Se va prezenta Declaratia  privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca.
PROPUNEREA FINANCIARĂ
Oferta va fi exprimată in
lei fara TVA, cuprinde contravaloarea a serviciilor
bancare de acceptare de carduri de plata pentru incasarea taxelor si impozitelor locale prin terminale POS, ce urmeaza a fi prestate(comision interbancar, comision pentru sistemul de plată și procesare, marja acceptantului precum si a comisioanelor aplicate în funcție de marca și categoria respectivelor carduri de plată) si se va publica in catalogul SEAP. Criteriul:
pretul cel mai scazut
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
Termenul limita de depunere a ofertei: 26.06.2017
Modalitatea de finalizare a  achizitiei :
contract
Modalitatea de selectare : Va fi selectată oferta operatorului economic care are
”prețul cel mai scăzut” pentru verificarea conformitatii . Ofertantul care a primit o astfel de notificare are obligația de a transmite în termen de  2 zile, prin intermediul SEAP, acceptarea condițiilor impuse de Autoritatea Contractanta  și documentele solicitate în anunțul de publicitate prin e –mail. Netransmiterea de către operatorul economic a răspunsului în termenul solicitat, echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse. In acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP, operatorului economic clasat pe locul al II-lea conform descrierii de mai sus.In cazul in care oferta va fi neconforma, se va selecta oferta care ocupa locul urmator pentru verificarea conformitatii. Eventuale solicitari de clarificări din partea operatorilor economici, vor fi făcute in timp util astfel incat, raspunsul autorității contractante la aceste solicitari să poată fi transmis operatorilor economici cu cel puțin 24 de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor. La procedura de achiziție directă
NU SE ADMIT CONTESTAȚII
Informatii suplimentare: Ofertantii interesati, vor posta in catalogul SEAP oferta de preț  cu
Denumirea:
ANUNT  nr. 103206
Cod CPV:
66110000-4   Servicii bancare și la descrierea achiziției
: ”Servicii bancare de acceptare de carduri de plata pentru incasarea taxelor si impozitelor locale prin terminale POS - In conformitate cu Caietul de sarcini nr. 12632/16.06.2017 ” disponibil pe site-ul
www.primariapascani.ro – secțiunea Achizitii Publice, conditii de livrare
“conform contract “ și conditii de plata
“conform contract”.
 
Ofertele care nu respecta denumirea solicitata, nu se iau in considerare.
 Anunț publicitar în SEAP
nr. 103206 /21.06.2017
 
Persoane de contact:  Simon Cristina – consilier Achizitii Publice - 0232.718250 Butnariu Georgiana – Șef Serviciu Taxe și Impozite Locale -  tel. 0722.772152  
Citeste anunt
Caiet de sarcini
Model de contract
Formular - Conflict de interese ofertanti
Formulare

 
Close Search Window