ANUNȚ

În conformitate cu art.19 din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
  (1) Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează un nou act de identitate în următoarele cazuri:
  a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
  b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor;
  c) în cazul schimbării domiciliului;
  d) în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
  e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
  f) în cazul deteriorării actului de identitate;
  g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
  h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
  i) în cazul schimbării sexului;
  j) în cazul anulării;
  k) pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.
  (2) Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în condiţiile art. 15 şi 16, după cum urmează:
  a) cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a);
  b) în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-j);
  c) oricând, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. k).
  (3) Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document.


        Prin urmare cetățenii cărora le-a expirat actul de identitate sau datele cuprinse în actul de identitate nu mai corespund cu realitatea este obligat să solicite preschimbarea actului de identitate în termenele prevăzute mai sus.

Close Search Window