ANUNȚ


 
Municipiul Paşcani, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, cod 705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360, organizează în data de 14.11.2019, ora 12:00, licitaţie publică, având ca obiect :
“ Închirierea prin licitație publică pe o perioadă de 3 luni, a terenului în suprafață de 600 mp, situat în municipiul Pașcani, strada Ștefan cel Mare, nr. 17, nr. cad. 61280, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași, în vederea amenajării unui patinoar artificial ”
Documentația de atribuire privind organizarea și desfășurarea a procedurilor de închiriere  poate fi achiziționată de la sediul Municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, Compartiment Patrimoniu și Contracte - Camera 29.
Perioada de achiziţionare a documentaţiei de închiriere este 25.10.2019 – 05.11.2019, ora 16.00.
Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este în cuantum de 50 lei şi poate fi achitat prin virament în contul: RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Paşcani sau în numerar la caseria Serviciului de Taxe și Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 07.11.2019, ora 16.00.
Ofertele se depun la sediul Municipiul Paşcani, situat în str. Ştefan cel Mare, nr.16, județul Iași – Registratură, în două plicuri sigilate. Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta și va trebui să conțină documentele obligatorii necesare participării la licitație. Pe plicul interior, care conține oferta prorpiu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia.
Data limită de depunere a ofertelor este 12.11.2019 ora 16:00.
Fiecare participant la licitație depune o singură ofertă ce va conține documentele necesare și obligatorii participării la licitație .
Ședința de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Municipiului Pașcani, în data de 14.11.2019, ora 12:00, la Sala 18 .
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi, Secţia a II–a civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, str. Elena Doamnă, nr. 1 A, mun. Iași, cod poștal 700389, tel. 0232 250 600, adresă poștă electronică tr-iași-civ2@just.ro.
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării, este 23.10.2019.
 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI,


           Ing. DUMITRU PANTAZI            

Close Search Window