Nr. 18343  / 04.12.2017
 
Denumire achizitie:
Servicii de organizare spectacol artistic “ POVESTE DE CRACIUN”
Tip achiziție
servicii
Referat de necesitate   x   atașat. Descriere : Organizare spectacol artistic " POVESTE DE CRACIUN" sustinut de : Mirela Manea si   Orchestra, Ducu Bertzi si Bandul (firma organizatoare va pune la dispozitie scena, lumini ,  sunet). Spectacolul va avea locin data de 10 decembrie 2017, ora 18:00 pe esplanada  Municipiului Pascani.
 Valoarea estimata a achizitiei:   
40.000
lei fără TVA
 Cod CPV: 79952100-3 – Servicii de organizare de evenimente culturale, sau 79953000-9 -  Servicii de organizare de festivaluri (Rev.2)
  
Condiții de prestare:  conform contract
Conditii de plata : conform contract
Modalitatea de transmitere a ofertei: în catalogul electronic al SEAP și prin e-mail
achizitii@primariapascani.ro , după primirea notificării din partea autorității contractante.
Documente solicitate:

  • Declaratia conform art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind conflictul de interese pentru ofertantul individual / ofertantul asociat / candidatul/ subcontractantul propus/terţul susţinător

  • Certificat constatator emis de ONRCdin care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

„Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”.
 
PROPUNEREA TEHNICĂ  si FINANCIARA Oferta tehnică va conține descrierea modului de realizare a serviciilor
organizare spectacol artistic “ POVESTE DE CRACIUN” Declaratie  privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca
  Oferta  va fi in
lei fara TVA si se va publica in catalogul electronic SEAP  si va in clude costul tuturor serviciilor prezentate in caietul de sarcini. Criteriul:
pretul cel mai scazut
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
Termenul limita de depunere a ofertei: 05.12.2017
Modalitatea de finalizare a  achizitiei :
contract
Modalitatea de selectare : Va fi selectată oferta operatorului economic care are
”prețul cel mai scăzut” pentru verificarea conformitatii . Ofertantul care a primit o astfel de notificare are obligația de a transmite în termen de  2 zile, prin intermediul SEAP, acceptarea condițiilor impuse de Autoritatea Contractanta  și documentele solicitate în anunțul de publicitate prin e –mail. Netransmiterea de către operatorul economic a răspunsului în termenul solicitat, echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse. In acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP, operatorului economic clasat pe locul al II-lea conform descrierii de mai sus.In cazul in care oferta va fi neconforma, se va selecta oferta care ocupa locul urmator pentru verificarea conformitatii. Eventuale solicitari de clarificări din partea operatorilor economici, vor fi făcute in timp util astfel incat, raspunsul autorității contractante la aceste solicitari să poată fi transmis operatorilor economici cu cel puțin 24 de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor. La procedura de achiziție directă
NU SE ADMIT CONTESTAȚII
Informatii suplimentare: Ofertantii interesati, vor posta in catalogul SEAP oferta de preț  cu
Denumirea:
ANUNT  nr. 142972/04.12.2017
Cod CPV: 79952100-3 – Servicii de organizare de evenimente culturale,  sau 79953000-9 -  Servicii de organizare de festivaluri (Rev.2) și la descrierea achiziției: Organizare spectacol artistic " POVESTE DE CRACIUN" sustinut de: Mirela Manea si   Orchestra, Ducu Bertzi si Bandul
Persoane de contact:  Simon Cristina – consilier Achizitii Publice - 0232.718250 ANCUTA MIRELA – Inspector Comp. sport, cultura, culte – tel.0232.762300, int.125  
Citeste anunt
Model de contract
Referat
Formular - Conflict de intere ofertanti  

 
Close Search Window