Nr. 19894 / IP / 08.11.2016

INVITAŢIE  DE PARTICIPARE


 
                MUNICIPIUL PAŞCANI
- Cod fiscal
4541360
,   Adresa
Str. Stefan cel Mare. nr.16, Paşcani, jud. Iaşi,
  Telefon
+40 0232762300/ +40 0232718250
Fax
+40 0232766259/ +40 0232718250
,  Email

achizitii@primariapascani.ro, in calitate de autoritate contractanta,  va invita sa participati la procedura de atribuire a contractelor:
LOT 1 -
Proiectare si executie EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU GAZ -  SECTOR STRADA LIBERTATII, MUNICIPIUL PAŞCANI, JUDEŢUL IAŞI;
LOT 2 -
Proiectare si executie EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU GAZ -  SECTOR STRADA PENES CURCANUL, MUNICIPIUL PAŞCANI, JUDEŢUL IAŞI;
LOT 3 -
Proiectare si executie EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU GAZ -  SECTOR STRADA BUCURIEI, MUNICIPIUL PAŞCANI, JUDEŢUL IAŞI; Tip contract: Lucrări ; CPV:  Principal  45231221-0   Lucrări de construcţii de conducte de alimentare cu gaz ; CPV:  Secundar 71322200-3   Servicii de proiectare a conductelor ; Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de achizitie publica: achizitie directa , in conformitate cu art.7 alin.5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; Sursa de finantare : Buget local;   Valoare estimată:
LOT 1- 21.853,59 lei fara TVA
,  din care:
Cap.3.3 – Cheltuieli pentru proiectare si inginerie = 1.472   lei fara TVA
Cap. 4 – Cheltuieli pentru investitia de baza = 18.703,60     lei fara TVA;
Cap.5.1.1 – Organizare de santier = 374,07    lei fara TVA;
Cap. 5.3 - C
heltuieli diverse şi neprevăzute = 1303,92 lei fara TVA  (5% din Cap.3 si Cap.4)
 
LOT 2
- 30.499,97 lei fara TVA
,  din care:
Cap.3.3 – Cheltuieli pentru proiectare si inginerie = 2.022 lei fara TVA
Cap. 4 – Cheltuieli pentru investitia de baza = 26.444,02    lei fara TVA;
Cap.5.1.1 – Organizare de santier =   528,88  lei fara TVA;
Cap. 5.3 - C
heltuieli diverse şi neprevăzute = 1505,07 lei fara TVA  (5% din Cap.3 si Cap.4)
 
LOT 3 – 68.116,90 lei fara TVA
,  din care:
Cap.3.3 – Cheltuieli pentru proiectare si inginerie = 4.288 lei fara TVA
Cap. 4 – Cheltuieli pentru investitia de baza = 58.753,44   lei fara TVA;
Cap.5.1.1 – Organizare de santier =   1.175,07  lei fara TVA;
Cap. 5.3 - C
heltuieli diverse şi neprevăzute = 3900,39 lei fara TVA  (5% din Cap.3 si Cap.4)
Conditii referitoare la contract
Garanţie de buna execuţie   
Pentru fiecare lot in parte, ofertantul declarat castigator, va constitui o garantie de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA, în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. Garantia de buna executie se constituie în una din formele de la art.40 din HG nr. 395/2016: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3)-(5) din HG 395/2016 aplicându -se corespunzator. Garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale - operatorul economic are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,50% din pretul contractului; Garantia de buna executie trebuie prezentata in conformitate cu modelul din sectiunea Formulare.
Documente de calificare solicitate
Pentru fiecare lot in parte se va prezenta:

  • Declaraţie privind neincadrarea in situatiile art. 164,165,167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice , conform model din sectiunea Formulare;  • Declaraţie privind neincadrarea in situatiile art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice conflictul de interese pentru ofertantul individual/ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul propus/terţul susţinător, conform model din sectiunea Formulare;  • Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. „Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”. In cazul unei asocieri, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza. -
Proiectantul trebuie sa detina Autorizatie in termen de valabilitate
ANRE tip
PDS – Sisteme de distributie gaze naturale , conform Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati in sectorul gazelor naturale, aprobat prin  Ordinul nr. 98/2015; -
Executantul trebuie sa detina Autorizatie in termen de valabilitate
ANRE tip
EDS – Sisteme de distributie gaze naturale , conform Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati in sectorul gazelor naturale, aprobat prin  Ordinul nr. 98/2015; Pentru fiecare lot in parte,  operatorul economic va face dovada asigurării personalului minim de specialitate :
Coordonator lucrari de executie – autorizat tip EGD, conform Ordinului ANRE nr.83/2014;
NOTA:
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII
: Ofertantul va completa lista cuprinzând subcontractantii cu precizarea exacta a partilor din contract care urmeaza a fi îndeplinite de acestia si exprimarea valorica a acestor parti. Ofertantul a carui oferta a fost declarata câstigatoare are obligatia de a prezenta contractul incheiat cu subcontractantul nominalizat în oferta, înaintea semnarii contractului de lucrari.
PROPUNEREA TEHNICĂ va fi elaborată pentru fiecare
LOT IN PARTE  si trebuie să descrie modul de indeplinire a cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini :

  • Descrierea modului de realizare a serviciilor de proiectare si a lucrarilor, ce urmeaza a fi executate;

  • Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari;

  • Declaratia privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca;


PROPUNEREA FINANCIARĂ va fi elaborata pentru fiecare
LOT IN PARTE, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, precum si la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului şi va conţine Formularul de oferta. Pretul va fi exprimat in lei fara TVA. Criteriu de atribuire:
Preţul cel mai scăzut
   INFORMATII DE PREZENTARE A OFERTEI: Oferta se va va prezenta pentru
unul sau mai multe loturi. Se va incheia cate un contract pentru fiecare lot in parte. Ofertantii interesati de procedura de achizitie isi vor posta ofertele pe site-ul https://www.e-licitatie.ro, la rubrica Proceduri de atribuire – Cumparari directe – Catalog de produse/servicii/lucrari, cu denumirea:
LOT 1 - Proiectare si executie EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU GAZ -  SECTOR STRADA LIBERTATII, MUNICIPIUL PAŞCANI, JUDEŢUL IAŞI;
LOT 2 -
Proiectare si executie EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU GAZ -  SECTOR STRADA PENES CURCANUL, MUNICIPIUL PAŞCANI, JUDEŢUL IAŞI;
LOT 3 -
Proiectare si executie EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU GAZ -  SECTOR STRADA BUCURIEI, MUNICIPIUL PAŞCANI, JUDEŢUL IAŞI; Autoritatea contractanta va selecta, pentru fiecare lot in parte, oferta cu pretul cel mai scazut, care va deveni castigatoare dupa prezentarea si indeplinirea conditiilor sus mentionate, respectiv prezentarea documentelor de calificare, a propunerii financiare si a propunerii tehnice. Nerespectarea denumirii poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor; Data limita pentru postarea ofertelor in SEAP:
https://www.e-licitatie.ro este de 16.11.2016
INFORMATII SUPLIMENTARE : Comp. Achizitii Publice – SIMON CRISTINA ; tel/fax: 0232.718250; Comp. Tehnic investitii – PERTU IULIAN ; tel : 0728.630 244.
DESCARCA:
Invitatia de participare
Caietul de sarcini
Formulare  
     Str. Libertatii                    Str. Penes Curcanu                    Str. Bucuriei
Certificat urbanism                    Certificat urbanism                    Certificat urbanism
Studiu tehnico-economic       Studiu tehnico-economic           Studiu tehnico-economic

 
Close Search Window