JUDETUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI  

A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  
privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publică   textul complet al  
PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE   privind regulamentul de utilizare temporară a terenurilor din proprietatea publică și privată a Municipiului Pașcani, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, județul Iași și modalitatea de încasare a tarifelor aferente, însoțit de Referatul de aprobare nr. 7625/05.05.2020 a inițiatorului proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani, de Raportul de specialitate nr. 7626/05.05.2020  întocmit de Direcția Economică, Compartimentul Juridic și Contencios, Compartimentul Patrimoniu și Contracte,  proiect de  hotărâre ce urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani. Proiectul de hotărâre a fost afişat  la sediul propriu al Primăriei municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat în data de 05.05.2020, conform Procesului verbal nr. 7660/05.05.2020. Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei municipiului Pașcani – Compartimentul Consiliere,  Informare, și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail
office@primariapascani.ro, până pe data de
20.05.2020.  

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI


ING.  DUMITRU  PANTAZI

       

Întocmit,

șef serviciu - Apostol Paul Iulian

  Citeste anunt Proiectul de HOTARARE Raport de specialitate Referat de aprobare Proces verbal de afisare Recomandari Proiect de HOTARARE - forma finala


 
Close Search Window