Nr.15186/27.11.2016
 Denumire achizitie:
LUCRĂRI DE SEMAFORIZARE INTERSECTII
 ÎN MUNICIPIUL PAȘCANI
  Tip achiziție: 
lucrari     Amplasamentul propus pentru executia lucrărilor : 1. Intersecția, strada Gării – strada Ceferiștilor ; 2. Intersecția, strada Moldovei – strada Grădiniței ; 3. Intersecția, strada Ștefan cel Mare – strada Grădiniței, ;
 Valoarea estimata a achizitiei:
401.594,56  lei fără TVA
 Cod CPV: 45316212-4  Instalare de semafoare
   Caiet de sarcini – cerinta beneficiar
,  Proiect tehnic: memoriu tehnic,  piese desenate, liste de cantitati  de lucrari, lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale,  fise tehnice   ■   atașat.
Condiții privind executarea lucrarilor :  conform caietului de sarcini
Conditii de plata : conform contract
Modalitatea de transmitere a ofertei: în catalogul electronic al SEAP și ulterior  prin e-mail
achizitii@primariapascani.ro , NUMAI DUPĂ PRIMIREA NOTIFICĂRII DIN PARTEA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE (
ofertantul va primi un e-mail de la e-licitatie, iar acesta semnifica initierea achizitiei din catalogul electronic al SEAP de catre autoritatea contractanta)
Documente solicitate: - Formulare conform anexei; - Declaratia privind conflictul de interese - Formular atașat ■ - Certificat constatator emis de
 ONRC ■ din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. „Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”. În cazul operatorilor economici ce participa în comun la procedura de atribuire si /sau in cazul subcontractarii unor parti din contractul de executie lucrari, fiecare membru al asocierii si/sau subcontractant trebuie sa faca dovada ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC/ORC. Executantul lucrărilor trebuie să dețină
atestat în termen de valabilitate, emis de
ANRE conform Ordinului nr. 45/2016, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii – Atestat de tip Be – executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV ; Se va prezenta copie dupa atestat. Oferta  va include datele de contact si contul de trezorerie al ofertantului.
PROPUNEREA TEHNICĂ va conține obligatoriu descrierea modului de realizare a lucrărilor ce urmează a fi executate, descriere care trebuie să țină seama de precizările din Caietul  de sarcini si  Proiectul tehnic ; -Se va prezenta: - Formular F3 – Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari; - Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale; - Formular C7 – Lista privind consumurile cu mana de lucru; - Formular C8 – Lista privind consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii; - Formular C9 – Lista privind consumurile cu transporturile; - Formular F6 – Graficul General de realizare a investitiei publice; - F4 –Lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale; -  F5 – Fise Tehnice; Pentru demonstrarea capacității tehnice, ofertantul trebuie să prezinte o declarație pe proprie răspundere prin care să ateste că dispune de capacitatea tehnică de realizare a lucrărilor. Personalul de specialitate solicitat în cadrul contractului : -Se va prezenta lista cu utilaje , mijloace de transport , instalaţii și laboratoare specifice; -
Responsabil tehnic cu execuția autorizat de
ANRE, cu autorizație în termen de valabilitate, eliberată de ANRE conform Ordinului nr. 11/2013, sau conform Ord. nr. 1895/2016, pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii – Domeniul 6 – Instalații aferente construcțiilor, subdomeniul 6.1. – Instalaţii electrice ; Se va prezenta: - Copie dupa atestat; - Copie a legitimatiei vizate - valabila la data limita de depunerii ofertelor; - Declaratie de disponibilitate; NOTA: Ofertantul declarat câstigator va trebui sa prezinte pentru persoanele nominalizate, la semnarea contractului de lucrari, copii dupa contractele de munca sau alte forme de colaborare. -Ofertantul va prezenta Declaratia privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider. Oferta va fi opisata si numerotata.
PROPUNEREA FINANCIARĂ Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de executie de lucrari. Elementele constitutive ale ofertei financiare sunt: 1. Formularul de oferta ; 2. Formular F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv; 3. Formular F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte: - Intersecția, strada Gării – strada Ceferiștilor ; - Intersecția, strada Moldovei – strada Grădiniței ; - Intersecția, strada Ștefan cel Mare – strada Grădiniței;
Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile
Criteriul de atribuire: “pretul cel mai scazut”
Ofertantul va publica in SEAP – oferta de pret (VALOARE TOTALA) ; În catalogul electronic al SEAP va fi transmisă  o oferta de preț (
VALOARE TOTALA) cu titlul indicat în anuntul de publicitate:
ANUNT  SEAP nr. 141502
Cod CPV: 45316212-4  Instalare de semafoare și la descrierea achiziției:
LUCRĂRI DE SEMAFORIZARE INTERSECTII
 ÎN MUNICIPIUL PAȘCANI
”Conform specificatiilor tehnice din Caietul de sarcini nr. 17052 din 07.11.2017
disponibil pe site-ul
www.primariapascani.ro – secțiunea ACHIZITII PUBLICE”, conditii de livrare“ conform contract “ și conditii de plata “conform contract”.
Termenul limita de depunere a ofertei: 04.12.2017
Modalitatea de finalizare a  achizitiei :
contract
Modalitatea de selectare : Va fi selectată din catalogul SEAP oferta operatorului economic care are
prețul cel mai scăzut”
pentru VALOAREA TOTALA a lucrarilor solicitate  
in vederea  verificarii conformității ofertei cu solicitările din anunțul de publicitate. Ofertantul care a primit o astfel de notificare are obligația de a transmite cât mai repede documentele solicitate în anunțul de publicitate prin e–mail:
achizitii@primariapascani.ro, apoi  în termen de  2 zile, prin intermediul SEAP, acceptarea condițiilor impuse de Autoritatea Contractanta. Dacă documentele transmise și propunerea tehnico-financiară sunt conforme, dupa deliberare, autoritatea contractanta va finaliza achizitia în SEAP.

  • Netransmiterea de către operatorul economic a răspunsului/documentelor în termenul solicitat, echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse. În acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP, operatorului economic clasat pe locul al II-lea conform descrierii de mai sus.

  •  În cazul în care oferta va fi neconformă, se va selecta oferta care ocupă locul următor în clasament, pentru verificarea conformității.

Eventuale solicitari de clarificări din partea operatorilor economici,
legate de conținutul caietului de sarcini, proiect tehnic vor fi făcute în timp util prin e-mail
: investitii@primariapascani.ro , astfel încât, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări să poata fi transmis operatorilor economici cu cel puțin 24 de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin publicarea pe site-ul
www.primariapascani.ro secțiunea ACHIZITII PUBLICE, atașate anunțului. La procedura de achiziție directă
NU SE ADMIT CONTESTAȚII
 
Informatii suplimentare:
  Anunț publicitar în SEAP nr
. 141502/27.11.2017
 
Persoane de contact:  Simon Cristina – consilier Achizitii Publice - 0232.718250 Pertu Iulian – consilier Compartiment Tehnic Investitii – tel. 0728.630244  
Citeste anunt
Caiet de sarcini
Model de contract
Formular - Conflict de interese ofertanti
Formulare
Documentatie tehnica  

 
Close Search Window