Avand in vedere :

  • Legea 101 din 25.04.2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

  • Ordin nr. 119 din 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sdanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

  • Hotararea nr. 857 din 2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena cu modificarile si completarile ulterioare;


Denumire achizitie:
SERVICII DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, DERATIZARE  A DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI PASCANI
Tip achiziție:  servicii
 Valoarea estimata
a achizitiei: 121.500  lei fara TVA
Cod CPV principal : 90921000-9  Servicii de dezinfecţie şi de dezinsecţie
 Cod CPV secundar: 90923000-3 Servicii de deratizare Cantitate : 587 ha – dezinsectie; 34 ha – deratizare;
Caiet de sarcini : atașat.
Condiții de livrare: prestarea serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile caietului de sarcini
Conditii de plata : conform contract
Modalitatea de transmitere a ofertei: în catalogul electronic al SEAP, urmand ca dupa primirea
notificării din partea autorității contractante, sa fie transmise documentele solicitate prin e-mail
achizitii@primariapascani.ro.
Documente solicitate
:
- Formulare conform anexei ; -
Declaratia conform art.59 si 60 din Legea 98/2016 privind conflictul de interese pentru ofertantul individual / ofertantul asociat / candidatul/ subcontractantul propus/terţul susţinător;
Certificat constatator emis de 
ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. „Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”. In cazul unei asocieri, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

NOTA: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII: Ofertantul va completa lista cuprinzând subcontractantii cu precizarea exacta a partilor din contract care urmeaza a fi îndeplinite de acestia si exprimarea valorica a acestor parti. Ofertantul a carui oferta a fost declarata câstigatoare are obligatia de a prezenta contractul incheiat cu subcontractantul nominalizat în oferta, înaintea semnarii contractului de servicii.

PROPUNEREA TEHNICĂ Va fi in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si va conține obligatoriu: - descrierea modului de realizare a
serviciilor
dezinsectie, dezinfectie, deratizare ce urmează a fi prestate,  dotare cu utilaje si personal, autorizatii, certificate, avize, fise tehnice ale produselor, forma de prezentare a substantelor care se vor folosi, documente de calitate, etc.
PROPUNEREA FINANCIARĂ Va cuprinde valoarea totala fara TVA cumulata pentru dezinsectie+ dezinfectie si deratizare. Se va completa si centralizatorul pentru cele doua servicii mentionate in caietul de sarcini
Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile
Termenul limita de publicare a ofertei in SEAP : 12.05.2017
Modalitatea de finalizare a  achizitiei : contract
Modalitatea de selectare : Va fi selectată oferta operatorului economic care are
”prețul cel mai scăzut” pentru verificarea conformitatii . Ofertantul care a primit o astfel de notificare are obligația de a transmite în termen de  2 zile, prin intermediul SEAP, acceptarea condițiilor impuse de Autoritatea Contractanta  și documentele solicitate în anunțul de publicitate prin e –mail. Netransmiterea de către operatorul economic a răspunsului în termenul solicitat, echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse. In acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP, operatorului economic clasat pe locul al II-lea conform descrierii de mai sus.In cazul in care oferta va fi neconforma, se va selecta oferta care ocupa locul urmator pentru verificarea conformitatii. Eventuale solicitari de clarificări din partea operatorilor economici, vor fi făcute in timp util astfel incat, raspunsul autorității contractante la aceste solicitari să poată fi pus la dispozitia  operatorilor economici, prin publicare pe site-ul
www.primariapascani.ro, cu cel puțin 24 de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Informatii suplimentare: Ofertantii interesati, vor posta in catalogul SEAP oferta de preț  cu titlul indicat în anunțul de publicitate
SERVICII DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, DERATIZARE  A DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI PASCANI
Codul CPV principal : 90921000-9  Servicii de dezinfecţie şi de dezinsecţie și la descrierea achiziției,
”In conformitate cu Caietul de sarcini nr.6203/03.05.2017” disponibil pe site-ul
www.primariapascani.ro – secțiunea ACHIZITII PUBLICE”, conditii de livrare “ conform contract “ și conditii de plata “conform contract”. La procedura de achiziție directă
NU SE DEPUN CONTESTAȚII
Anunț publicitar în SEAP nr. 92741
Persoane de contact:  Consilier Achizitii Publice  SIMON CRISTINA
                                       Compartiment protectia mediului : cons. BUNDUC PETRICA  
Citeste anunt
Caiet de sarcini
Model de contract
Formular - Conflict de interese ofertanti
Formulare
Clarificari

 
Close Search Window