Nr. 3977 /16.03.2018
 
Denumire achizitie:
Servicii de medicina muncii pentru Primaria Municipiului Pascani
Tip achiziție
servicii
   Valoarea estimata a achizitiei:
19.000  
lei fără TVA
Cod CPV: 85147000-1  Servicii de medicina muncii
Caiet de sarcini   
x   
atașat.
Condiții de livrare: prestarea serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile caietului de sarcini
Conditii de plata : conform contract
Modalitatea de transmitere a ofertei: în catalogul electronic al SEAP și prin e-mail
achizitii@primariapascani.ro , după primirea notificării din partea autorității contractante.
Documente solicitate:

  • Declaratia conform art.59 si 60 din Legea 98/2016 privind conflictul de interese pentru ofertantul individual / ofertantul asociat / candidatul/ subcontractantul propus/terţul susţinător

  • Certificat constatator emis de ONRCdin care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

„Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”.

  • Certificat de inregistrare, emis de DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA privind registrul unic al cabinetelor medicale, din care sa rezulte activitatile medicale pe care ofertantul este obligat sa le presteze in concordanta cu prezentul caiet de sarcini.


INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII: Ofertantul va completa lista cuprinzând subcontractantii cu precizarea exacta a partilor din contract care urmeaza a fi îndeplinite de acestia si exprimarea valorica a acestor parti. Ofertantul a carui oferta a fost declarata câstigatoare are obligatia de a prezenta contractul incheiat cu subcontractantul nominalizat în oferta, înaintea semnarii contractului de servicii.
 
PROPUNEREA TEHNICĂ

  • Oferta tehnică va conține obligatoriu descrierea modului de realizare a serviciilor de medicina muncii ce urmează a fi prestate, descriere care trebuie să țină seama de precizările din Caietul de sarcini ;

  • Document sub forma de lista semnata de ofertant din care sa rezulte numele medicului sau medicilor de medicina muncii responsabili cu prestarea serviciilor de medicina muncii. Copie dupa diploma si atestatele de calificare profesionala a personalului care va presta servicii de medicina muncii.


PROPUNEREA FINANCIARĂ

  • Oferta financiara va fi prezentata in lei fara TVA pentru toate pachetele de servicii medicale solicitate in caietul de sarcini si detaliate in Anexa 1 la CS-SSM-01/2018 ;


Criteriul de atribuire:
pretul cel mai scazut la totalul valorii pachetelor de servicii conform Anexa 1 la CS-SSM-01/2018;
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
Termenul limita de depunere a ofertei: 21.03.2018
Modalitatea de finalizare a  achizitiei :
contract
Modalitatea de selectare : Va fi selectată oferta operatorului economic care are
”prețul cel mai scăzut” pentru verificarea conformitatii . Ofertantul care a primit o astfel de notificare are obligația de a transmite în termen de  2 zile, prin intermediul SEAP, acceptarea condițiilor impuse de Autoritatea Contractanta  și documentele solicitate în anunțul de publicitate prin e –mail. Netransmiterea de către operatorul economic a răspunsului în termenul solicitat, echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse. In acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP, operatorului economic clasat pe locul al II-lea conform descrierii de mai sus.In cazul in care oferta va fi neconforma, se va selecta oferta care ocupa locul urmator pentru verificarea conformitatii. Eventuale solicitari de clarificări din partea operatorilor economici, vor fi făcute in timp util astfel incat, raspunsul autorității contractante la aceste solicitari să poată fi transmis operatorilor economici cu cel puțin 24 de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor. La procedura de achiziție directă
NU SE ADMIT CONTESTAȚII
Informatii suplimentare: Ofertantii interesati, vor posta in catalogul SEAP oferta de preț  cu
TITLUL :
ANUNT  SEAP nr.
 160862
Cod CPV: 85147000-1  Servicii de medicina muncii și la descrierea achiziției:
Servicii de medicina muncii –PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI, 
”In conformitate cu Caietul de sarcini nr. 3184/26.02.2018 ” disponibil pe site-ul
www.primariapascani.ro – secțiunea ACHIZITII PUBLICE”, conditii de livrare “ conform contract “ și conditii de plata “conform contract”.
  Anunț publicitar în SEAP nr. 160862 /16.03.2018
Persoane de contact:  Simon Cristina – consilier Achizitii Publice Beciu Costel – consilier Compartiment intern de Prevenire si Protectie a Muncii, tel. 0724.041498, e-mail : protmunca@primariapascani.ro  
Citeste anunt
Model de contract
Caiet de sarcini
Formulare
Formular - Conflict de interese ofertanti

 
Close Search Window