SOLUȚII ÎNTEGRATE, MECANISME ȘI PROCEDURI PENTRU FUNDAMENTAREA DECIZIILOR, PLANIFICAREA STRATEGICĂ ȘI SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE LA NIVELUL MUNICIPIULUI PAȘCANI

COD SMIS 136308, COD SIPOCA 841

 

– PREZENTARE PROIECT –

 

Beneficiarul proiectului: Municipiul Pașcani

Preambul

Nevoia permanentă de a îmbunătăți accesul cetățenilor la informații și de a lărgi gama de servicii electronice se datorează numărului tot mai ridicat de contribuabili cu care se intra în contact, a cererilor numeroase și diverse cu care aceștia vin către administrația publică, precum și a preocupării continue a primăriei de a servi cât mai eficient interesele cetățenilor, în acest context, soluția integrată propusă prin prezentul proiect va permite traversarea barierei digitale, care limitează accesul la informație prin folosirea de mijloace restrânse de comunicare, adresând toate cele șapte servicii care se încadrează în nivelul cel mai înalt de prioritate conform Planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor.

Reducerea birocrației și simplificarea procedurilor, atât pentru cetățeni și mediul de afaceri, cât și la nivel intern și intra-instituțional, sunt de natură să eficientizeze activitatea administrației publice (din perspectiva costurilor și timpului de reacție) și să crească gradul de transparență și integritate în prestarea serviciilor, contribuind totodată la creșterea gradului de satisfacție al cetățeanului și la îmbunătățirea imaginii administrației publice.

Data de începere a proiectului: 03.07.2020

Data de finalizare a proiectului: 03.02.2023

Perioada de implementare: 30 luni

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 3.576.826,00 lei

Valoarea eligibilă nerabursabilă: 3.576.826,00 lei din care:

– 3.040.302,11 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;

– 464.987,37 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul național;

– 71.536,52 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului – contribuţie proprie din Bugetul local.

 

OBIECTIVE PROIECT

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului PAȘCANI prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office și front-office pentru serviciile publice furnizate.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. OS 1: Introducerea unor mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung

2. OS 2 Realizarea unor seturi de Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate

3. OS 2.4: Creșterea nivelului de Cunoștințe și abilități ale personalului UAT Pașcani, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific

 

REZULTATE AȘTEPTATE

1.Rezultatul de program 1: Rezultat de proiect 1 — SIDU și PMUD la nivelul UAT Pașcani elaborate și aprobate.

2.Rezultatul de program 1: Rezultat de proiect 2 – Politici publice în domeniile educație, sănătate, asistență socială, mediu și transport la nivelul UAT Pașcani elaborate și aprobate.

3.Rezultatul de program 1: Rezultat de proiect 3 — Plan strategic instituțional la nivelul UAT Pașcani elaborat și aprobat

4.Rezultatul de program 1 : Rezultat de proiect 4 — Strategia de Smart City la nivelul UAT Pașcani elaborată și aprobată

5.Rezultatul de program R3: Rezultat de proiect 5 – Sistem informatic integrat de tip Smart City implementat

6.Rezultat de program R5: Rezultatul de proiect 6 – Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din UAT Pașcani

 

Dintre măsurile orizontale care iau naștere în cadrul acestui proiect enumerăm:

 

EGALITATE DE ȘANSE

Proiectul promovează aceeași mobilitate persoanelor la servicii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Recrutarea personalului implicat în elaborarea, managementul, implementarea proiectului, se va face cu respectarea legislației în vigoare în România privind egalitatea de șanse și nediscriminarea pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilități sau vârstă. Echipa de management a proiectului include persoane de sex feminin, proiectul promovând egalitatea de șanse și de tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă.

 

NEDISCRIMINAREA

Promovarea principiului egalității de șanse în practicile de angajare, selecție și menținere a angajaților va avea rezultate pozitive prin diminuarea fructuațiilor de personal, care determină economii privind costurile de recrutare și instruire.

 

ACCESIBILITATEA  PERSOANELOR  CU DIZABILITĂȚI

Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor: accesibilizarea mediului comunicațional și informațional pentru persoanele cu dizabilități; informarea cetățenilor cu privire la procedurile și instrumentele de simplificare care se vor introduce, în vederea facilitării interacțiunii cu primăria și asigurarea de suport pentru trecerea de la interacțiunea fizică (la ghișeu) la cea electronică.

În special, proiectul promovează accesibilitatea la tehnologia informației și a comunicațiilor, în scopul realizării incluziunii grupurilor dezavantajate cu acces limitat sau problematic.

 

SCHIMBAREA DURABILĂ

Proiectul respectă principiul ”poluatorul plătește”, conform căruia poluatorul este obligat să suporte cheltuielile pentru realizarea măsurilor de prevenire a poluării sau să plătească pentru pagubele provocate de poluare.

Rezultatul constă în aceea că, produsele mai puțin poluante vor necesita costuri mai reduse, iar consumatorii se vor putea orienta către produsele mai puțin poluante.

 

DATE DE CONTACT:

Manager de proiect: PAVEL MIRELA – RITA

E-mail: integrare@primariapascani.ro

Adresa: Str. Ștefan cel Mare, Nr. 16, 705200 – Paşcani, Jud. Iaşi – România

Telefon: 0232.762.300

Fax: 0232.766.259

www.primariapascani.ro

_______________________________________________________________________________________

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativăcofinanțat de UniuneaEuropeană, din Fondul Social European
Close Search Window