Nr. 7079/16.04.2019

A N U N Ţ


  Municipiul Paşcani, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr.16, judeţul Iaşi, cod  705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360 organizează în data de 24.04.2019, ora 12,00 licitaţie(a doua licitatie), având ca obiect „Inchirierea prin licitatie publica, pe o perioada de 7(sapte) ani a pasunilor proprietate privata a  Municipiului Pascani, aflata in administrarea Consiliului Local al Municipiului Pascani, in vederea pasunarii animalelor membrilor colectivitatii locale inregistrate in Registrul National al Exploatatiilor”, prezentate mai jos: LOTUL NR. 2-1, Sodomeni 2- 1 în suprafaţă de 7,60 ha, identificat in T 39 , Ps 1025 si Ps 1023, avand destinatia de Ovine + caprine; LOTUL NR. 2-2,
 Sodomeni 2- 2 în suprafaţă de
 45,00 ha, identificat in: T 40 , Ps 1069 si T41, Ps 1071 avand destinatia de bovine
; LOTUL NR. 15, Blagesti 3 + 4 + 5(Hatie, Saivan, Poligon), în suprafaţă de 35,55 ha, identificat in T100, Ps 2144/1/2, T 120, Ps 2355, T121, Ps 2363, T122, Ps 2373/3, T 123, Ps 2385/1, Ps 2385/4 si Ps 2385/6 avand destinatia de bovine. Documentaţia de atribuire privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de inchiriere poate fi achiziţionată de la sediul Municipiului Paşcani, situat in str. Ştefan cel Mare, nr.16, Compartimentul Patrimoniu, camera 31. Perioada de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este 18.04.2019 - 22.04.2019, ora 12:00. Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este în cuantum de 50 lei şi poate fi achitat prin ordin de plată în contul proprietarului: RO38TREZ40721360206XXXXX - deschis la Trezoreria Paşcani, sau  în numerar la casieria Serviciului Taxe şi Impozite Locale din cadrul Primăriei municipiului Paşcani. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 22.04.2019, ora 16,00. Data limita pentru depunerea ofertelor este 23.04.2019, ora 12:00. Oferta ferma trebuie să fie valabilă minim 30 zile de la data depunerii acesteia. Preţul minim de incepere a  licitaţiei este prezentat dataliat in documentaţia de atribuire privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de inchiriere. Ofertele se depun intr-un singur exemplar la sediul Primăriei Municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr.16, judeţul Iaşi – Compartiment Consiliere, Informare si     Relatii cu Societatea Civila. Şedinţa de deschidere a ofertelor se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Paşcani, în data de 24.04.2019, ora 12,00,  camera 18. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, str. Elena Doamna, nr.1A, Municipiul Iasi, judeţul  Iaşi,  email
tr-iasi-civ2@just.ro, telefon  0232/260600 si telefon 0332.403.647 (grefier-şef de secţie). Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării este 17.04.2019.  
Citeste anunt  

 
Close Search Window