A N U N Ţ

  Municipiul Paşcani, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr.16, judeţul Iaşi, cod  705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360 organizează în data de 12.06.2018, ora 10,00 licitaţie publică, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani a terenurilor disponibile, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în Piața Vale, str. Ceferiștilor, nr. 4,  și în Piața Deal, str. Eugen Stamate, nr. 6-8 din  municipiul Pașcani, județul Iași, prezentate mai jos:
 1. Terenurile disponibile – pozițiile 44, 84, 88, 78, 77, 87, 81, 21, 90, 86, 82, 1A, 3A, 7A, 8A, 10A situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 prezentate în Anexa nr. 4 la HCL nr. 64/30.03.2018.  
 2. Terenurile disponibile – pozițiile 26, 15, 56, 30, 35, 58, 45, 46, 50, 51, 59, 65, 64, 33 situate în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8 prezentate în Anexa nr. 4 la HCL nr. 64/30.03.2018.  
            Documentaţia de atribuire (Caietul de sarcini şi Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice cu strigare) privind închirierea terenurilor care constitue obiectul prezentei licitaţii, poate fi achizitionată de la sediul Municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr.16, Compartimentul Patrimoniu şi Contracte, camera 31. Perioada de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este 18.05.2018  -  04.06.2018, ora 15:00. Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este în cuantum de 50 lei şi poate fi achitat prin ordin de plată în contul proprietarului: RO26TREZ40721360250XXXXX  -  deschis la Trezoreria Paşcani, sau  în numerar la casieria Serviciului Taxe şi Impozite Locale din cadrul Primăriei municipiului Paşcani. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 06.06.2018 ora 15:00. Data limita de depunere a documentelor de calificare (documentelor obligatorii necesare participarii la licitatie) este 08.06.2018, ora 12:00,  la sediul Municipiului Paşcani din str. Ştefan cel Mare, nr.16, jud. Iaşi - Registratură. Prețul minim de începere al licitației pentru terenurile disponibile – pozițiile 44, 84, 88, 78, 77, 87, 81, 21, 90, 86, 82, 1A, 3A, 7A, 8A, 10A situate în Piața Vale, str. Ceferiștilor, Nr. 4,  și pentru pozițiile 26, 15, 56, 30, 35, 58, 45, 46, 50, 51, 59, 65, 64, 33 situate în Piața Deal, str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași este prezentat detaliat în Caietul de sarcini ; Cuantumul garanției de participare la licitație este de 10% din preţul minim de începere a licitaţiei pentru terenurile disponibile – pozițiile 44, 84, 88, 78, 77, 87, 81, 21, 90, 86, 82, 1A, 3A, 7A, 8A, 10A situate în Piața Vale, str. Ceferiștilor, Nr. 4,  și pentru pozițiile 26, 15, 56, 30, 35, 58, 45, 46, 50, 51, 59, 65, 64, 33 situate în Piața Deal, str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași, şi poate fi achitată la casieria instituţiei sau prin virament în contul RO38TREZ40721360206XXXXX deschis la trezoreria Paşcani. Fiecare participant la licitatie depune o singură cerere însoţită de documentele necesare  şi obligatorii participării la licitaţie, pentru unul dintre bunurile care face obiectul licitaţiei. Licitaţia publică cu strigare se va desfăşura la sediul al Municipiului Pascani, în data de 12.06.2018, ora 10,00, la camera 44. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu, nr.25, judeţul  Iaşi, telefon  0232/260600. Data transmiterii anunţului de licitaţie către mass media, în vederea publicării este 18.05.2018.      

PRIMARUL  MUNICIPIULUI  PAŞCANI          SECRETARUL  MUNICIPIULUI  PAŞCANI Ing. DUMITRU  PANTAZI                                    Consilier  Juridic  IRINA  JITARU

   

COMPARTIMENT  PATRIMONIU ȘI CONTRACTE


Inp.  Coteț  Chiperi  Gheorghe

 

Citeste anunt

 
Close Search Window