ANUNȚ


 
Municipiul Paşcani, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, cod 705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360, organizează în data de 22.03.2019, ora 10:00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani a casetelor disponibile situate în Hală Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, respectiv licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani a spațiilor  cu altă destinație dacât locuințe disponibile situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași, prezentate mai jos:
 
 1. Casetele disponibile nr. 3, 4, 10, 11, 12, 19, 30, 33, 38, 39, 44, 59, 71, 78, 81, 89, 90, 93, 105, 106, 108, 36, 37, 68, 57, 58, 34, 35, 2, 65, 129, 130, 120, 5, 6, 62, situate în Hală Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, prezentate în Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 63/30.03.2018, H.C.L. nr. 21/29.01.2016, H.C.L. nr. 138/31.08.2016 şi H.C.L. nr. 133/31.07.2018, Anexa nr.l la H.C.L. nr. 7/31.01.2019;
 2. Spaţiul comercial cu o suprafaţă de 17,00 mp (modul A), proprietate publică a Municipiului Pașcani, situat în Municipiul Pașcani, Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, judeţul Iaşi, prezentat în Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 158/29.08.2018;
 3. Spațiul comercial “Lot 1”, modul F şi modul H, tronson IB în suprafaţă de 64,20 mp, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situat în Municipiul Pașcani, Piaţa Vale, str. Ceferiștilor, nr. 4, judeţul Iași, prezentat în Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 6/31.01.2019.
Documentația de închiriere (Caietul de sarcini și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare) poate fi achiziționată de la sediul Municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, Compartimentul Patrimoniu și Contracte - Camera 30.
Perioada de achiziţionare a documentaţiei de închiriere este 04.03.2019 – 15.02.2019, ora 13:30.
Preţul de achiziţionare a documentaţiei de închiriere este de 50 lei pentru casetele nr. 3, 4, 10, 11, 12, 19, 30, 33, 38, 39, 44, 59, 71, 78, 81, 89, 90, 93, 105, 106, 108, 36, 37, 68, 57, 58, 34, 352, 65, 129, 130, 120, 5, 6, 62, pentru spaţiul comercial cu o suprafaţă de 17,00 mp (modul A), proprietate publică a Municipiului Pașcani, situat în Municipiul Pașcani, Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, judeţul Iaşi şi penntru şpațiul comercial “Lot 1”, modul F şi modul H, tronson IB în suprafaţă de 64,20 mp, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situat în Municipiul Pașcani, Piaţa Vale, str. Ceferiștilor, nr. 4, judeţul Iași, şi poate fi achitat prin virament în contul: RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Paşcani.
Cuantumul garanției de participare la licitație este de 1.500 lei pentru pentru casetele nr. 3, 4, 10, 11, 12, 19, 30, 33, 38, 39, 44, 59, 71, 78, 81, 89, 90, 93, 105, 106, 108, 36, 37, 68, 57, 58, 34, 352, 65, 129, 130, 120, 5, 6, 62, pentru spaţiul comercial cu o suprafaţă de 17,00 mp (modul A), proprietate publică a Municipiului Pașcani, situat în Municipiul Pașcani, Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, judeţul Iaşi şi penntru şpațiul comercial “Lot 1”, modul F şi modul H, tronson IB în suprafaţă de 64,20 mp, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situat în Municipiul Pașcani, Piaţa Vale, str. Ceferiștilor, nr. 4, judeţul Iași, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași. Garanția de participare la licitație poate fi achitată prin virament în contul: RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Pașcani.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 20.03.2019, ora 16:00.
Data limită de depunere a documentelor de calificare (documentele obligatorii necesare participării la licitație) este 21.03.2019, ora 16:00. Acestea se depun la sediul Municipiului Pașcani, situat în str. Ştefan cel Mare, nr.16, județul Iași – Registratură.
Prețul minim de începere al licitației pentru casetele nr. 3, 4, 10, 11, 12, 19, 30, 33, 38, 39, 44, 59, 71, 78, 81, 89, 90, 93, 105, 106, 108, 36, 37, 68, 57, 58, 34, 352, 65, 129, 130, 120, 5, 6, 62, pentru spaţiul comercial cu o suprafaţă de 17,00 mp (modul A), proprietate publică a Municipiului Pașcani, situat în Municipiul Pașcani, Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, judeţul Iaşi şi penntru şpațiul comercial “Lot 1”, modul F şi modul H, tronson IB în suprafaţă de 64,20 mp, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situat în Municipiul Pașcani, Piaţa Vale, str. Ceferiștilor, nr. 4, judeţul Iași este prezentat detaliat în Caietul de sarcini.
Fiecare participant la licitație depune o singură cerere însoțită de documentele necesare și obligatorii participării la licitație, pentru bunul care face obiectul licitației.
Licitația publică cu strigare se va desfășura la sediul Municipiului Pașcani, în data de 22.03.2019, ora 10:00, la Camera 44 – Sala seminarii.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu, nr. 25, judeţul  Iaşi, telefon  0232/260600.
Data transmiterii anunțului de licitație către mass media, în vederea publicării, este ___.___.2019.
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI,                               SECRETARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI,


Ing. DUMITRU PANTAZI                                                           Cons. Juridic IRINA JITARU


 


 
 

COMPARTIMENT PATRIMONIU ȘI CONTRACTE,


Cons. jr. BOGDAN LUNGU

Close Search Window