ANUNŢ CONCURS,


 

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr.16, organizează
concurs
de
management pentru Casa de Cultură „
Mihail Sadoveanu ” Paşcani . Concursul se organizează în condiţiile respectării prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management, a caietului de obiective în vederea organizării concursului la Casa de Cultură „ Mihail Sadoveanu” Paşcani, prevăzut în
Anexa nr. 1 la
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 96/2014  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management, a caietului de obiective în vederea organizării concursului la Casa de Cultură „ Mihail Sadoveanu ” Paşcani şi a comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, elaborat în temeiul
O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a prevederilor
H.G. nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură.  
Condiţiile de participare la concursul de management la Casa de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani :
  Poate participa la concursul pentru ocuparea postului de manager orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii : a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene; b) are capacitate deplină de exerciţiu; c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ; d) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management; e) nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România; f) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă g) vechime în specialitatea studiilor de minim
3 ani    
CALENDARUL CONCURSULUI:
  1.
23 septembrie 2014, ora 16,00, termenul limită
pentru depunerea planurilor de management şi a dosarelor de înscriere la concurs de către candidaţi; 2.
24 septembrie 2014, selecţia dosarelor; 3.
25 septembrie 2014, anunţarea rezultatelor selecţiei dosarelor; 4.
29 septembrie 2014-06 octombrie 2014, analiza planurilor de management–prima etapă; 5.
07 octombrie 2014, aducerea la cunoştinţa candidaţilor a notei obţinute la prima etapă şi afişarea acesteia; 6.
08-13 octombrie 2014, susţinerea planurilor de management în cadrul interviului – a doua etapă; 7.
14 octombrie 2014, ora 16,00, aducerea la cunoştinţa candidaţilor şi la cunoştinţa publică a rezultatului concursului ; 8.
15 octombrie 2014, depunerea contestaţiilor până la
ora 16,00; 9.
16 octombrie 2014, aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, în situaţia în care nu au fost depuse contestaţii ;
10. 16-20 octombrie 2014, soluţionarea contestaţiilor,după caz ; 11.
21 octombrie 2014, aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, după soluţionarea contestaţiilor ;
 
Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente : 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice ; 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum şi copii ale altor acte de stare civilă (certificat de naştere, casătorie,  livret militar, livret de familie); 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ; 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului; 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii 7. aviz neuropsihiatric 8. curriculum vitae 9. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului 10. dosar cu şină sau de încopciat. Copiile de pe actele prevăzute în dosarul de înscriere la concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.   Dosarele de înscriere la concurs şi planurile de management se depun la sediul
Primăriei municipiului Paşcani din Str. Ştefan cel Mare, nr.16 până
marţi 23 septembrie 2014
ora 16,00.
 
Planul de management trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective şi depus pe suport hârtie şi pe suport electronic (CD sau DVD).   Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de management şi caietul de obiective în vederea organizării concursului la Casa de Cultură „ Mihail Sadoveanu” Paşcani
, prevăzute în
Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 96/2014  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management, a caietului de obiective în vederea organizării concursului la Casa de Cultură „ Mihail Sadoveanu ” Paşcani şi a comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor se regăseşte pe site-ul
www.primariapascani.ro-secţiunea Consiliul Local-Hotărâri-Hotărârea nr.96/30.06.2014 sau se poate consulta la sediul Primăriei Municipiului Paşcani Compartiment Management Resurse Umane şi Compartiment Sport Cultură Culte.
Câştigătorul concursului de management cu care se încheie contractul de management la Casa de Cultură „ Mihail Sadoveanu” Paşcani
, nu poate să deţină o altă funcţie de conducere la o altă instituţie din România. În cazul în care câştigătorul concursului de management deţine o funcţie de execuţie sau de conducere în aceeaşi instituţie ori în altă instituţie de cultură, contractul individual de muncă pentru funcţia respectivă se suspendă pe durata contractului de management.  
B i b l i o g r a f i a  pentru concursul de management la Casa de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani :
  Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora : 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 2. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,cu modificările si completarile ulterioare ; 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice ; 4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public, cu modificările si completarile ulterioare ; 5.Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management; 6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind  infiintarea, organizarea şi desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare ; 7. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
 8. Ordinul nr. 946/ 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;  
Citeste anunt

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window