ANUNȚ


 
Municipiul Paşcani, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, cod 705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360, organizează în data de 15.05.2019, ora 10:00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani terenurilor disponibile situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, prezentate mai jos:
 1. Terenurile disponibile situate la pozițiile 1, 3, 16, 25, 29, 31, 4A prezentate în Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 18/18.02.2019, situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, jud.Iasi;
  2. Terenurile disponibile situate la poziția 30 prezentat în Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 64/30.03.2018 și pozițiile 38 și 39 prezentate în Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 20/21.01.2016, situate în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, jud. Iași.
Documentația de închiriere (Caietul de sarcini și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare) poate fi achiziționată de la sediul Municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, Compartimentul Patrimoniu și Contracte - Camera 29.
Perioada de achiziţionare a documentaţiei de închiriere este 15.04.2019 – 25.04.2019, ora 13:30.
Preţul de achiziţionare a documentaţiei de închiriere este de 50 lei şi poate fi achitat prin virament în contul: RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Paşcani.
Cuantumul garanției de participare la licitație este de 10 % din preţul minim de începere a licitaţiei. Garanția de participare la licitație poate fi achitată prin virament în contul: RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Pașcani.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 03.05.2019, ora 12:30.
Data limită de depunere a documentelor de calificare (documentele obligatorii necesare participării la licitație) este 08.05.2019 ora 16:00. Acestea se depun la sediul Municipiului Pașcani, situat în str. Ştefan cel Mare, nr.16, județul Iași – Registratură.
Prețul minim de începere al licitației pentru terenurile disponibile situate la pozițiile 1, 3, 16, 25, 29, 31, 4A situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, jud.Iasi  și la pozițiile 30, 38 și 39 situate în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, jud. Iași este prezentat detaliat în Caietul de sarcini.
Fiecare participant la licitație depune o singură cerere însoțită de documentele necesare și obligatorii participării la licitație, pentru bunul care face obiectul licitației.
Licitația publică cu strigare se va desfășura la sediul Municipiului Pașcani, în data de 15.05.2019, ora 10:00, la Camera 44 – Sala seminarii.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu, nr. 25, judeţul  Iaşi, telefon  0232/260600.
Data transmiterii anunțului de licitație către mass media, în vederea publicării, este ___.04.2019.
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI,                               SECRETARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI,


Ing. DUMITRU PANTAZI                                                           Cons. Juridic IRINA JITARU


 
 
 

COMPARTIMENT PATRIMONIU ȘI CONTRACTE,


Cons. jr. BOGDAN LUNGU

Close Search Window