ANUNȚ

  Municipiul Paşcani, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, cod 705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360, organizează în data de 14.11.2018, ora 12:00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect :
” Închirierea prin licitație publică cu strigare a terenului disponibil în suprafață de 800 mp, situat în Municipiul Pașcani, str. Ștefan cel Mare, nr. 17, identificat în T 53, parcela 1 CC, proprietate publică a Municipiului Pașcani, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani, în vederea amplasării unui patinoar artificial ” Documentația de închiriere (Caietul de sarcini și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare) poate fi achiziționată de la sediul Municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, Compartimentul Patrimoniu și Contracte - Camera 31. Perioada de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este 26.10.2018 – 07.11.2018, ora 15:00. Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este de 50 lei şi poate fi achitat prin virament în contul: RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Paşcani sau la caseria Serviciului Taxe și Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani. Cuantumul garanției de participare la licitație este de 10% din preţul minim de începere a licitaţiei. Garanția de participare la licitație poate fi achitată prin virament în contul: RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Pașcani sau la caseria Serviciului Taxe și Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani.. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 09.11.2018, ora 12.00. Data limită de depunere a documentelor de calificare (documentele obligatorii necesare participării la licitație) este 12.11.2018, ora 16.00. Acestea se depun la sediul Municipiului Pașcani situat în str. Stefan cel Mare, nr. 16, județul Iași – Registratură. Prețul minim de începere al licitației este prezentat detaliat în Caietul de sarcini. Fiecare participant la licitație depune o singură cerere însoțită de documentele necesare și obligatorii participării la licitație, pentru bunul care face obiectul acesteia. Licitația publică cu strigare se va desfășura la sediul Municipiului Pașcani, în data de 14.11.2018, ora 12.00, la Camera 44 – Sala seminarii. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu, nr. 25, judeţul  Iaşi, telefon  0232/260600. Data transmiterii anunțului de licitație către mass media, în vederea publicării, este 23.10.2018.  
Citeste anunt

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window