ANUNȚ


 
Municipiul Paşcani, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, cod 705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360, organizează în data de 15.05.2019, ora 11:00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani a casetelor disponibile situate în Hală Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, jud. Iași, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași, prezentate mai jos:
 
 1. Casetele disponibile nr. 5, 6, 12, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 47, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 68, 71, 89, 90, 93, 104, 105, 106, 108, 118, 119, 129, 130 situate în Hală Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, prezentate în Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 21/29.01.2016, H.C.L. nr. 138/31.08.2016, H.C.L. nr. 63/30.03.2018, H.C.L. nr. 133/31.07.2018, H.C.L. nr. 7/31.01.2019 și H.C.L. nr. 57/29.03.2019;
Documentația de închiriere (Caietul de sarcini și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare) poate fi achiziționată de la sediul Municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, Compartimentul Patrimoniu și Contracte - Camera 30.
Perioada de achiziţionare a documentaţiei de închiriere este 15.04.2019 – 25.04.2019, ora 13:30.
Preţul de achiziţionare a documentaţiei de închiriere este de 50 lei pentru casetele nr. 5, 6, 12, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 47, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 68, 71, 89, 90, 93, 104, 105, 106, 108, 118, 119, 129, 130, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în Municipiul Pașcani, Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, judeţul Iaşi, şi poate fi achitat prin virament în contul: RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Paşcani.
Cuantumul garanției de participare la licitație este de 1.500 lei pentru pentru casetele nr, 5, 6, 12, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 47, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 68, 71, 89, 90, 93, 104, 105, 106, 108, 118, 119, 129, 130, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situat în Municipiul Pașcani, Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, judeţul Iaşi. Garanția de participare la licitație poate fi achitată prin virament în contul: RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Pașcani.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 03.05.2019, ora 12.30.
Data limită de depunere a documentelor de calificare (documentele obligatorii necesare participării la licitație) este 08.05.2019, ora 16:00. Acestea se depun la sediul Municipiului Pașcani, situat în str. Ştefan cel Mare, nr.16, județul Iași – Registratură.
Prețul minim de începere al licitației pentru casetele nr. 5, 6, 12, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 47, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 68, 71, 89, 90, 93, 104, 105, 106, 108, 118, 119, 129, 130 situate în Municipiul Pașcani, Piaţa Vale, str. Ceferiștilor, nr. 4, judeţul Iași este prezentat detaliat în Caietul de sarcini.
Fiecare participant la licitație depune o singură cerere însoțită de documentele necesare și obligatorii participării la licitație, pentru bunul care face obiectul licitației.
Licitația publică cu strigare se va desfășura la sediul Municipiului Pașcani, în data de 15.05.2019, ora 11:00, la Camera 44 – Sala seminarii.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu, nr. 25, judeţul  Iaşi, telefon  0232/260600.
Data transmiterii anunțului de licitație către mass media, în vederea publicării, este ___.04.2019.
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI,                               SECRETARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI,


Ing. DUMITRU PANTAZI                                                           Cons. Juridic IRINA JITARU


 
 
 

COMPARTIMENT PATRIMONIU ȘI CONTRACTE,


Cons. jr. BOGDAN LUNGU

Close Search Window