Nr. 8265/ IP /22.04.2016

INVITAŢIE DE PARTICIPARE


  Având în vedere Atingerea obiectivelor prevazute in Referatul de necesitate şi oportunitate nr. 8265/RNO/18.04.2016, Municipiul Paşcani doreşte să achiziţioneze

Servicii topografice pentru întocmirea de planuri palcelare avizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara IASI  
 Cod CPV:      71351810-4 Servicii de topografie (Rev.2)  
Valoarea estimata este 108.333 lei fara TVA; Activităţile care urmează să fie realizate de către prestator sunt cuprinse în caietul de sarcini ataşat prezentei invitaţii de participare. Termenul de prestare a serviciilor este până la 31.10.2016 (aproximativ 6 luni). Ofertantii vor prezenta următoarele documente:  
 1. Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
„Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”.  
  2. Autorizare A.N.C.P.I. în executarea măsurătorilor topografice CLASA I
 
  3. Formularele ataşate invitaţiei de participare  
 4. Oferta tehnică va conţine descrierea serviciilor solicitate în concordanţă cu cerinţele din caietul de sarcini ataşat, va trebui  să se cuprindă  graficul  de prestare a seviciilor, şi lista cu personalul  implicat în derularea contractului, etc.  
  5. Oferta financiară va fi prezentată prin completarea de către ofertanţi a
formularului K – Formular de oferta şi a
formularului N – Centralizatorul propunerii financiare Valabilitatea ofertei va fi de 
60 zile. Operatorii economici interesaţi pot depune oferta, însoţită de copii ale documentelor solicitate, la registratura Primariei Municipiului Paşcani, cu sediul în  str. Ştefan cel Mare nr. 16, până la data de
27.04.2016 ora 1000. Informatii suplimentare pot fi solicitate prin telefon/fax
0232.718250 sau e-mail:
achizitii@primariapascani.ro   Criteriul de atribuire va fi
“preţul cel mai scăzut”.    
Caiet de sarcini
Formulare planuri parcelare
Invitatie de participare

 
Close Search Window