Nr. 15819/ IP/16.09.2016
 

INVITATIE DE PARTICIPARE


 
MUNICIPIUL PAŞCANI – Cod fiscal: 4541360, Adresa: Str. Ştefan cel Mare. nr.16, Paşcani, jud. laşi, Telefon: +40 0232762300/+40 0232718250, Fax: +40 0232766259/+40 0232718250 , Email:
achizitii@primariapascani.ro Denumire contract:
 LUCRARI DE MARCAJE RUTIERE  IN MUNICIPIUL PASCANI. COD CPV – 45233221-4  Lucrari de marcaj rutier
VALOARE ESTIMATA :  100.000 lei fara TVA.
Cantitate totala = 3500 mp;
CONDITII DE PARTICIPARE
Situatia personala a operatorilor economici: - Certificat constatator emis de
ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. „Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”.
PROPUNERE TEHNICA Propunerea tehnica va fi elaborata in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
PROPUNEREA FINANCIARA: Ofertantul are obligaţia de a publica oferta financiara in
lei fara TVA /mp in
CATALOGUL ELECTRONIC din SEAP si de a completa Formularul de oferta – Formular K  -  cu valoarea totala pentru cantitatea de
3500 mp; Criteriul de atribuire:
Pretul cel mai scazut
INFORMATII ADMINISTRATIVE: Data limita de depunere a ofertelor:
22.09.2016, ora 12:00; Data limita de valabilitate a ofertei:
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor).  
Descarca - Invitatie de participare
Descarca - Caiet de sarcini

 
Close Search Window