Nr. 13962/ IP/29.07.2016
INVITATIE DE PARTICIPARE
MUNICIPIUL PAŞCANI – Cod fiscal: 4541360, Adresa: Str. Ştefan cel Mare. nr.16, Paşcani, jud. laşi, Telefon: +40 0232762300/+40 0232718250, Fax: +40 0232766259/+40 0232718250 , Email:
achizitii@primariapascani.ro
Denumire contract:
„ SERVICII DE CADASTRU- intocmire carte funciara, intabulare pentru bunurile imobile proprietate publica sau privata a Municipiului Pascani. COD CPV – 71354300-7   Servicii de cadastru
VALOARE ESTIMATA : 41.667 lei fara TVA.
CONDITII DE PARTICIPARE
Situatia personala a operatorilor economici: - Certificat constatator emis de
ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. „Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”.
CAPACITATEA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA Documentatiile  cadastrale se vor  elabora de catre o persoana fizica autorizata posesoare a unui
certificat de autorizare in min. categoria C  sau persoana  juridica posesoare a unui certificat de autorizare in min.
clasa III, obtinut in conformitate cu dispozitiile
”Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei”, aprobat prin Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor – Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 107/2010.
 
PROPUNEREA FINANCIARA: Ofertantul are obligaţia de a publica oferta financiara in CATALOGUL ELECTRONIC din SEAP Criteriul de atribuire:
Pretul cel mai scazut
INFORMATII ADMINISTRATIVE: Data limita de depunere a ofertelor:
04.08.2016, ora 12:00; Data limita de valabilitate a ofertei:
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) La semnarea contractului de servicii, ofertantul va prezenta - Certificat constatator emis de ONRC, certificat de autorizare solicitat, oferta financiara in original si un centralizator al ofertei financiare cu pretul pentru fiecare pozitie in parte, si Declaratia ref. art. 60 din Legea 98/2016 conform modelului anexat.  
Invitatia de participare
Caiet de sarcini

 
Close Search Window