JUDETUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI  

A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  
privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publică   textul complet al  
PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE   
privind administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice în Municipiul Pașcani și aplicarea Planului tarifar aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 86/09.08.2012 privind însușirea unor documente aprobate în cadrul ședinței Adunării Generale ADIS Iași din data de 25.05.2012, însoțit de expunerea de motive nr. 21456/12.12.2018 a inițiatorului proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani, de Raportul de specialitate nr. 21457/12.12.2018  întocmit de Direcția Economică, Compartimentul Juridic și Contencios, Serviciul Taxe și Impozite Locale și Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice,  proiect de  hotărâre ce urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani. Proiectul de hotărâre a fost afişat  la sediul propriu al Primăriei municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat în data de 12.12.2018, conform Procesului verbal nr. 21492/12.12.2018. Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei municipiului Pașcani – Compartimentul Consiliere,  Informare, și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail
office@primariapascani.ro, până pe data de
31.01.2019.

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI


ING.  DUMITRU  PANTAZI

 
Citeste anunt
Proiectul de HOTARARE
Expunerea de motive
Raport de specialitate

 
Close Search Window