JUDETUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI

A N U N Ţ

  În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  
privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publică   textul complet al
PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE   
privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea temporară a spațiilor și terenurilor aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Pașcani și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, județul Iași, înregistrat sub nr. 80/21.11.2019 la Consiliul Local al municipiului Pașcani, însoțit de referatul de aprobare nr. 20091/21.11.2019 a inițiatorului proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani, de Raportul de specialitate nr. 20093/21.11.2019,  proiect de  hotărâre ce urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani. Proiectul de hotărâre a fost afișat la sediul propriu al Consiliului Local al municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat pe site în data de 21.11.2019, conform Procesului verbal nr. 20126/21.11.2019. Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Municipiului Pașcani – Compartimentul Consiliere,  Informare, și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail
apl@primariapascani.ro, până pe data de 02.12.2019.  

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI


ING.  DUMITRU  PANTAZI

     

                                                                                                                                          Întocmit


Consilier Novac Ema-Roxana


Citeste anunt
Proiectul de HOTARARE
Raport de specialitate
Referat de aprobare
Proces verbal de afisare

 
Close Search Window