JUDETUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI  

A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  
privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publică   textul complet al  
PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE   
privind aprobarea Studiului de fundamentare cu privire la
înființarea Serviciului public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea ștrandului  din Municipiul Pașcani, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Caietului de sarcini și a modelului de Contract de delegare, precum și stabilirea formei de administrare a gestiunii serviciului, însoțit de expunerea de motive nr. 9886/05.06.2018 a inițiatorului proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani, de Raportul de specialitate nr. 9887/05.06.2018  întocmit de Compartimentul Juridic și Contencios, Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice, Compartimentul Patrimoniu și Contracte, Direcția Economică și Serviciul Gospodărie Comunală,  proiect de  hotărâre ce urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani. Proiectul de hotărâre a fost afişat  la sediul propriu al Primăriei municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat în data de 06.06.2018, conform Procesului verbal nr. 9974/06.06.2018. Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei municipiului Pașcani – Compartimentul Consiliere,  Informare, și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail
office@primariapascani.ro, până pe data de
20.06.2018.  

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI


ING.  DUMITRU  PANTAZI

   

                                                                                                                       Întocmit

Consilier Novac Ema-Roxana

Citeste anunt

Proiectul de HOTARARE

Expunere de motive


Raport de specialitate
Proces verbal afisare


 
Close Search Window