JUDETUL IASI
MUNICIPIUL PASCANI  

A N U N Ţ

  În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  
privind transparenţa decizionala în administraţia publica, republicata, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publica   textul complet al  
PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, insotit de expunerea de motive nr. 7032/01.04.2016 a initiatorului proiectului de hotarare - Primarul municipiului Pascani, de Raportul de specialitate nr. 7033/01.04.2016 intocmit de Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice si Compartimentul Juridic si Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, de Nota de fundamentare nr. 6818/30.03.2016 intocmita de ARSACIS, proiect de  hotarare ce urmeaza a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani. Proiectul de hotarare a fost afişat  la sediul propriu al Primariei municipiului Pascani din strada Stefan cel Mare nr. 16 şi publicat pe site-ul  Primariei Municipiului Paşcani
www.primariapascani.ro, in data de 01.04.2016 conform Procesului verbal nr. 7119/01.04.2016. Persoanele interesate, asociatiile de afaceri, alte asociaţii legal constituite   pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primariei municipiului Pascani – Registratura/ Compartimentul Informare, Consiliere  si Relatii cu Societatea Civila,   respectiv   in format electronic pe adresa  de e-mail
office@primariapascani.ro, pana pe data de 20.04.2016.  

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI


ING.  DUMITRU  PANTAZI

 

                                                                                                                                           Intocmit


Inspector Puiu Mihaela


Citeste anunt


Expunere de motive


Nota fundamentare ARSACIS


Raport specialitate


Proiect de HOTARARE privind aprobarea regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare 
Close Search Window