Denumire achizitie:
: PIESE SI ACCESORII MOTOCOASE HUQSVARNA 555RXT, 545RX                                          
Tip achiziție:  produse ■  servicii      lucrari
Valoarea estimata a achizitiei
23.300 lei fara TVA
Cod CPV:
42670000-3 Piese şi accesorii pentru maşini-unelte
Cantitatea solicitata: Conform anexei
Caiet de sarcini  ■   atașat.
Condiții de livrare: Conform contract atașat.
Conditii de plata : Conform contract atașat.
Modalitatea de transmitere a ofertei: în catalogul electronic al SEAP și ulterior prin e-mail
achizitii@primariapascani.ro , după primirea notificării din partea autorității contractante.
Documente solicitate: Declaratie privind conflictul de interese - Formular atașat ■, Certificat constatator emis de ONRC ■ din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. „Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”.
PROPUNEREA TEHNICO - FINANCIARĂ
va fi elaborată în concordanță cu specificațiile din Caietul de sarcini și anexa la acesta; În catalogul electronic al SEAP va fi transmisă  o oferta de pret cu titlul indicat în anuntul de publicitate:
”PIESE SI ACCESORII MOTOCOASE HUQSVARNA 555RXT, 545RX in conformitate cu Caietul de sarcini nr. 4828/04.04.2017” disponibil pe site-ul
www.primariapascani.ro – sectiunea ACHIZITII PUBLICE”, conditii de livrare “
conform contract“ si conditii de plata “
conform contract”. Eventuale solicitari de clarificări din partea operatorilor economici interesati, vor fi făcute in timp util astfel incat, raspunsul autorității contractante la aceste solicitari să poată fi transmis operatorilor economici cu cel puțin 24 de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin publicare pe site-ul autoritatii contractante.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
Termenul limita de depunere a ofertei: 07.04.2017
Modalitatea de finalizare a  achizitiei : contract ■ conform modelului atașat sau comanda
Modalitatea de selectare : Va fi selectată din catalogul SEAP oferta operatorului economic care are
”prețul cel mai scăzut”, pentru verificarea conformitații ofertei cu solicitarile din anuntul de publicitate. Ofertantul care a primit o astfel de notificare are obligația de a transmite în termen de  2 zile, prin intermediul SEAP, acceptarea condițiilor impuse de Autoritatea Contractanta  și documentele solicitate în anunțul de publicitate prin e–mail:
achizitii@primariapascani.ro. Netransmiterea de către operatorul economic a răspunsului/documentelor în termenul solicitat, echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse. In acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP, operatorului economic clasat pe locul al II-lea conform descrierii de mai sus.In cazul in care oferta va fi neconforma, se va selecta oferta care ocupa locul urmator pentru verificarea conformitatii. La procedura de achiziție directă
NU SE ADMIT CONTESTAȚII
Informatii suplimentare: LORENȚ CRISTIAN
Anunț publicitar în SEAP nr. 84757
Persoane de contact: PAȘCU LAURA telefon: 0232.762300, interior 110, fax: 0232.718250,      e-mail:
achizitii@primariapascani.ro  
Citeste anunt
Caiet de sarcini
Formular - Conflict de interese ofertanti
Formular de oferta cu anexa
Clarificare  

 
Close Search Window