Nr.  13174  /27.12.2017
Denumire achizitie:
SERVICII PSIHOLOGICE  ÎN CADRUL AUTORITATII TUTELARE
Valoarea estimata
a achizitiei: 15000 lei fara TVA Cod CPV : 85121270-6 Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2) PAAP 2017 – ACHIZITII DIRECTE_Anexa 7 – poz. 158.
Cantitate : Conform caietului de sarcini atașat
Conditii de plata :  conform contract
Modalitatea de transmitere a ofertei: în catalogul electronic al SEAP, urmand ca dupa primirea
notificării din partea autorității contractante, sa fie transmise documentele solicitate prin e-mail
achizitii@primariapascani.ro.
Documente solicitate
: -
Declaratia conform art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind conflictul de interese pentru ofertantul individual / ofertantul asociat / candidatul/ subcontractantul propus/terţul susţinător;
- Certificat constatator emis de 
ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. „Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”. -Ofertantul va prezenta
avizul consiliului psihologilor din Romania.
PROPUNEREA FINANCIARĂ Oferta  va  in lei fara TVA  si se va publica  in SEAP.  Oferta fnanciara va cuprinde toate costurile aferente activitatilor specificate in caietul de sarcini.
 
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
Termenul limita de publicare a ofertei in SEAP : 10.01.2018
Modalitatea de finalizare a  achizitiei : contract
Modalitatea de selectare : Va fi selectată oferta operatorului economic care are
”prețul cel mai scăzut” pentru verificarea conformitatii . Ofertantul care a primit o astfel de notificare are obligația de a transmite în termen de  2 zile, prin intermediul SEAP, acceptarea condițiilor impuse de Autoritatea Contractanta  și documentele solicitate în anunțul de publicitate prin e –mail. Netransmiterea de către operatorul economic a răspunsului în termenul solicitat, echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse. In acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP, operatorului economic clasat pe locul al II-lea conform descrierii de mai sus.In cazul in care oferta va fi neconforma, se va selecta oferta care ocupa locul urmator pentru verificarea conformitatii. Eventuale solicitari de clarificări din partea operatorilor economici, vor fi făcute in timp util astfel incat, raspunsul autorității contractante la aceste solicitari să poată fi pus la dispozitia  operatorilor economici, prin publicare pe site-ul
www.primariapascani.ro, cu cel puțin 24 de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Informatii suplimentare: Ofertantii interesati, vor posta in catalogul SEAP oferta de preț  cu denumirea :
ANUNT  SEAP  nr. 147581 /27.12.2017 Cod CPV : 85121270-6 Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2) și la descrierea achiziției:
SERVICII PSIHOLOGICE
  In conformitate cu caietul de sarcini  nr 20320/19.12.2017, disponibil pe site-ul
www.primariapascani.ro – secțiunea ACHIZITII PUBLICE, conditii de livrare
“ conform contract “ și conditii de plata
“conform contract”. Anunt  nr.  13174  /27.12.2017  publicat pe site-ul
www.primariapascani.ro – secțiunea ACHIZITII PUBLICE La procedura de achiziție directă
NU SE DEPUN CONTESTAȚII
Persoane de contact: 
 
HARIGA ADRIAN – Sef Serviciu
 Asistenta Sociala și Autoritate Tutelara -
tel. 0725.999400
SIMON CRISTINA - Consilier Achizitii Publice   
Citeste anunt
Caiet de sarcini
Formular - Conflict de interese ofertanti  

 
Close Search Window