Nr.  18344  / 05.12.2017
 
Denumire achizitie:
Servicii pirotehnice  
“ REVELION 2018 ”
in  MUNICIPIUL PASCANI.
   
Tip achiziție
servicii
   Valoarea estimata a achizitiei:   
30.000
lei fără TVA
   Cod CPV: 92360000-2   Servicii de pirotehnie
   Caiet de sarcini   x   atașat.
Condiții de prestare:  conform caietului de sarcini
Conditii de plata : conform contract
Modalitatea de transmitere a ofertei: în catalogul electronic al SEAP și prin e-mail
achizitii@primariapascani.ro , după primirea notificării din partea autorității contractante.
Documente solicitate: -Declaratia conform art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind conflictul de interese pentru ofertantul individual / ofertantul asociat / candidatul/ subcontractantul propus/terţul susţinător -Certificat constatator emis de 
ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. „Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”. -Formulare conform anexei;
PROPUNEREA TEHNICĂ Oferta tehnică va conține descrierea modului de realizare a serviciilor pirotehnice pentru spectacolul
“ REVELION 2018 ”, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Autorizatii conform Legii 126/1995, valabile la data de organizare a programelor pirotehnice. Personal calificat care sa prezinte copie dupa carnetul de pirotehnist pentru initierea produselor F2, F3, F4. Declaratie  privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca.
PROPUNEREA FINANCIARĂ Oferta  va fi in
lei fara TVA si se va publica in catalogul electronic SEAP  si va in clude costul tuturor serviciilor prezentate in caietul de sarcini. Criteriul:
pretul cel mai scazut
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
Termenul limita de depunere a ofertei: 07.12.2017
Modalitatea de finalizare a  achizitiei :
contract
Modalitatea de selectare : Va fi selectată oferta operatorului economic care are
”prețul cel mai scăzut” pentru verificarea conformitatii . Ofertantul care a primit o astfel de notificare are obligația de a transmite în termen de  2 zile, prin intermediul SEAP, acceptarea condițiilor impuse de Autoritatea Contractanta  și documentele solicitate în anunțul de publicitate prin e –mail. Netransmiterea de către operatorul economic a răspunsului în termenul solicitat, echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse. In acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP, operatorului economic clasat pe locul al II-lea conform descrierii de mai sus.In cazul in care oferta va fi neconforma, se va selecta oferta care ocupa locul urmator pentru verificarea conformitatii.   Eventuale solicitari de clarificări din partea operatorilor economici, vor fi făcute in timp util astfel incat, raspunsul autorității contractante la aceste solicitari să poată fi transmis operatorilor economici cu cel puțin 24 de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor. La procedura de achiziție directă
NU SE ADMIT CONTESTAȚII
Informatii suplimentare: Ofertantii interesati, vor posta in catalogul SEAP oferta de preț  cu
Denumirea:
ANUNT  nr.
143410/ 05.12.2017
Cod CPV: 92360000-2   Servicii de pirotehnie și la descrierea achiziției:
Servicii pirotehnice  
“ REVELION 2018 ” in  MUNICIPIUL PASCANI.
”In conformitate cu Caietul de sarcini nr. 18344/04.12.2017 ” disponibil pe site-ul
www.primariapascani.ro – secțiunea Achizitii Publice”, conditii de livrare “ conform contract “ și conditii de plata “conform contract”.
Persoane de contact:  Simon Cristina – consilier Achizitii Publice - 0232.718250 Ancuta Mirela – Inspector Comp. Sport Cultura Culte – tel. 0731.732083  
Citeste anunt
Caiet de sarcini
Model de contract
Formular - Conflict de interese ofertanti
Formulare

 
Close Search Window