Denumire achizitie:
Servicii de reparare si intretinere pentru autovehiculele aflate in dotarea Primariei municipiului Pascani
Tip achiziție:  servicii
 Valoarea estimata
a achizitiei: 68.000 lei fara TVA
Cod CPV : 50110000-9  Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
Caiet de sarcini : atașat.
Condiții de livrare: prestarea serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile caietului de sarcini
Conditii de plata : conform contract
Modalitatea de transmitere a ofertei: în catalogul electronic al SEAP, urmand ca dupa primirea
notificării din partea autorității contractante, sa fie transmise documentele solicitate prin e-mail
achizitii@primariapascani.ro.
Documente solicitate
:
- Formulare conform anexei ; -
Declaratia conform art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind conflictul de interese pentru ofertantul individual / ofertantul asociat / candidatul/ subcontractantul propus/terţul susţinător;
Certificat constatator emis de 
ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. „Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”. In cazul unei asocieri, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.
NOTA: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.

INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII: Ofertantul va completa lista cuprinzând subcontractantii cu precizarea exacta a partilor din contract care urmeaza a fi îndeplinite de acestia si exprimarea valorica a acestor parti. Ofertantul a carui oferta a fost declarata câstigatoare are obligatia de a prezenta contractul incheiat cu subcontractantul nominalizat în oferta, înaintea semnarii contractului de servicii.

PROPUNEREA TEHNICĂ Va fi in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si va cuprinde  descrierea modului de realizare a
serviciilor ce urmează a fi prestate, autorizatii pentru toate operatiunile prevazute in caietul de sarcini,etc.

PROPUNEREA FINANCIARĂ Oferta financiara va fi exprimata in lei fara TVA si va reprezenta pretul orei tehnologice aferenta manoperei .
Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile
Termenul limita de publicare a ofertei in SEAP : 16.05.2017
Modalitatea de finalizare a  achizitiei : contract
Modalitatea de selectare : Va fi selectată oferta operatorului economic care are
”prețul cel mai scăzut” pentru verificarea conformitatii . Ofertantul care a primit o astfel de notificare are obligația de a transmite în termen de  2 zile, prin intermediul SEAP, acceptarea condițiilor impuse de Autoritatea Contractanta  și documentele solicitate în anunțul de publicitate prin e –mail. Netransmiterea de către operatorul economic a răspunsului în termenul solicitat, echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse. In acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP, operatorului economic clasat pe locul al II-lea conform descrierii de mai sus.In cazul in care oferta va fi neconforma, se va selecta oferta care ocupa locul urmator pentru verificarea conformitatii. Eventuale solicitari de clarificări din partea operatorilor economici, vor fi făcute in timp util astfel incat, raspunsul autorității contractante la aceste solicitari să poată fi pus la dispozitia  operatorilor economici, prin publicare pe site-ul
www.primariapascani.ro, cu cel puțin 24 de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Informatii suplimentare: Ofertantii interesati, vor posta in catalogul SEAP oferta de preț  cu
TITLUL :
ANUNT  SEAP nr.  
93346
Codul CPV 50110000-9  Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe și la descrierea achiziției:
Servicii de reparare si intretinere pentru autovehiculele aflate in dotarea Primariei municipiului Pascani
”In conformitate cu Caietul de sarcini nr.6325/08.05.2017” disponibil pe site-ul
www.primariapascani.ro – secțiunea ACHIZITII PUBLICE”, conditii de livrare
“ conform contract “ și conditii de plata
“conform contract”.
Ofertele care nu respecta TITLUL INDICAT nu se iau in considerare. La procedura de achiziție directă
NU SE DEPUN CONTESTAȚII
Anunț publicitar în SEAP nr.
Persoane de contact: 
SIMON CRISTINA - Consilier Achizitii Publice 
AVASILOAIE VASILICA VIOREL – Sef serv. Politia Locala Pascani
POPA STEFAN – Sef serv. Gospodarie Comunala  
Citeste anunt
Caiet de sarcini
Model de contract
Formulare - Conflict de interese ofertanti
Formulare

 
Close Search Window