Nr. 6202 /11.08.2017
 
Denumire achizitie:
Servicii de elaborare studii oportunitate pentru concesionare bunuri proprietate publica/privata a municipiului Pascani Tip achiziție:  servicii Valoarea estimata a achizitiei:
12.000 lei fără TVA Cod CPV: 79311100-8    Servicii de elaborare de studii
Caiet de sarcini   x   atașat.
Cantitate : 40 buc.
Condiții de prestare:  conform caietului de sarcini
Conditii de plata : conform contract
Modalitatea de transmitere a ofertei: în catalogul electronic al SEAP și prin e-mail
achizitii@primariapascani.ro , după primirea notificării din partea autorității contractante.
Documente solicitate: -Declaratia conform art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind conflictul de interese pentru ofertantul individual / ofertantul asociat / candidatul/ subcontractantul propus/terţul susţinător
-Certificat constatator emis de 
ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. „Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”. -Formulare conform anexei,  dupa caz;
NOTA: Certificatul constatator se va prezenta de ofertantul individual / ofertantul asociat candidatul/ subcontractantul propus/terţul susţinător; In cazul unei asocieri, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII: Ofertantul va completa lista cuprinzând subcontractantii cu precizarea exacta a partilor din contract care urmeaza a fi îndeplinite de acestia si exprimarea valorica a acestor parti. Ofertantul a carui oferta a fost declarata câstigatoare are obligatia de a prezenta contractul incheiat cu subcontractantul nominalizat în oferta, înaintea semnarii contractului .
NOTA: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Acordul de asociere va trebui legalizat de asocierea câstigatoare înainte de semnarea contractului, în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele;
PROPUNEREA TEHNICĂ - Oferta tehnică va conține obligatoriu descrierea modului de realizare a serviciilor de elaborare studii oportunitate pentru concesionare bunuri proprietate publica/privata a municipiului Pascani. Ofertantul trebuie sa  fie
membru ANEVAR, prezentandu –se dovada acestei calitati. Ofertantul va prezenta declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca;
PROPUNEREA FINANCIARĂ Oferta financiara va fi prezentata in
lei / buc studiu  de oportunitate,
fara TVA si se va publica in catalogul SEAP. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
Termenul limita de depunere a ofertei: 16.08.2017
Modalitatea de finalizare a  achizitiei :
contract
Modalitatea de selectare : Va fi selectată oferta operatorului economic care are
”prețul cel mai scăzut” pentru verificarea conformitatii . Ofertantul care a primit o astfel de notificare are obligația de a transmite în termen de  2 zile, prin intermediul SEAP, acceptarea condițiilor impuse de Autoritatea Contractanta  și documentele solicitate în anunțul de publicitate prin e –mail. Netransmiterea de către operatorul economic a răspunsului în termenul solicitat, echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse. In acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP, operatorului economic clasat pe locul al II-lea conform descrierii de mai sus.In cazul in care oferta va fi neconforma, se va selecta oferta care ocupa locul urmator pentru verificarea conformitatii. Eventuale solicitari de clarificări din partea operatorilor economici, vor fi făcute in timp util astfel incat, raspunsul autorității contractante la aceste solicitari să poată fi transmis operatorilor economici cu cel puțin 24 de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor. La procedura de achiziție directă
NU SE ADMIT CONTESTAȚII
Informatii suplimentare: Ofertantii interesati, vor posta in catalogul SEAP oferta de preț  cu
Denumirea:
ANUNT  nr. 114379 Cod CPV: 79311100-8    Servicii de elaborare de studii și la descrierea achiziției:
Servicii de elaborare studii oportunitate pentru concesionare bunuri proprietate publica/privata a municipiului Pascani
”In conformitate cu Caietul de sarcini nr. 6202 / 08.08.2017 ” disponibil pe site-ul
www.primariapascani.ro – secțiunea ACHIZITII PUBLICE”, conditii de livrare “ conform contract “ și conditii de plata “conform contract”.
Ofertele care nu respecta denumirea solicitata, nu se iau in considerare.
  Anunț  publicitar în SEAP nr. 114379/11.08.2017
Persoane de contact:  Simon Cristina – consilier Achizitii Publice - 0232.718250 Apetrei Alexandru – consilier Patrimoniu si contracte – 0762.264932  
Citeste anunt
Caiet de sarcini
Model de contract
Formular - Conflict de interese ofertanti
Formulare  

 
Close Search Window