Denumire achizitie:
SERVICII DE  CATERING
pentru aniversarea a 50 de ani de casatorie.
Tip achiziție
servicii
   Valoarea estimata a achizitiei:
4.800 lei fără TVA ( 120 portii x 40 lei/portie)
   Cantitate = 120 portii
   Cod CPV: 55520000-1   Servicii de catering
   Caiet de sarcini   x   atașat.
Condiții de prestare:  conform caietului de sarcini
Conditii de plata : conform contract
Modalitatea de transmitere a ofertei: în catalogul electronic al SEAP și ulterior  prin e-mail
achizitii@primariapascani.ro , NUMAI DUPĂ PRIMIREA NOTIFICĂRII DIN PARTEA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE (
ofertantul va primi un e-mail de la e-licitatie, iar acesta semnifica initierea achizitiei din catalogul electronic al SEAP de catre autoritatea contractanta)
Documente solicitate: - Formulare conform anexei; - Declaratia privind conflictul de interese - Formular atașat ■ -Certificat constatator emis de
 ONRC ■ din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. „Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”. Autorizatie de functionare sanitar veterinara pentru activitatea de catering.
 
PROPUNEREA TEHNICĂ va conține descrierea modului de realizare a serviciilor de catering in conformitate cu caietul de sarcini. Prezentarea listei cu personalul care deserveste serviciul de catering. Ofertantul va prezenta Declaratia privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca.
 
PROPUNEREA FINANCIARĂ va conține valoarea totala a serviciului de catering pentru 120 de portii. Se va completa formularul de oferta. Oferta  va include datele de contact si contul de trezorerie al ofertantului.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
 
Ofertantul va publica in SEAP – oferta de pret (VALOARE TOTALA) ;
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
Termenul limita de depunere a ofertei: 28.11.2017
Modalitatea de finalizare a  achizitiei :
contract
 
Modalitatea de selectare :  
Modalitatea de selectare : Va fi selectată din catalogul SEAP oferta operatorului economic care are
prețul cel mai scăzut”
pentru VALOAREA TOTALA a serviciilor solicitate
in vederea  verificarii conformității ofertei cu solicitările din anunțul de publicitate. Ofertantul care a primit o astfel de notificare are obligația de a transmite cât mai repede documentele solicitate în anunțul de publicitate prin e–mail:
achizitii@primariapascani.ro, apoi  în termen de  2 zile, prin intermediul SEAP, acceptarea condițiilor impuse de Autoritatea Contractanta. Dacă documentele transmise și propunerea tehnico-financiară sunt conforme, dupa deliberare, autoritatea contractanta va finaliza achizitia în SEAP.

  • Netransmiterea de către operatorul economic a răspunsului/documentelor în termenul solicitat, echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse. În acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP, operatorului economic clasat pe locul al II-lea conform descrierii de mai sus.

  •  În cazul în care oferta va fi neconformă, se va selecta oferta care ocupă locul următor în clasament, pentru verificarea conformității.

Eventuale solicitari de clarificări din partea operatorilor economici, vor fi făcute în timp util astfel încât, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări să poata fi transmis operatorilor economici cu cel puțin 24 de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin publicarea pe site-ul
www.primariapascani.ro secțiunea ACHIZITII PUBLICE, atașate anunțului. La procedura de achiziție directă
NU SE ADMIT CONTESTAȚII
Informatii suplimentare: Ofertantii interesati, vor posta in catalogul SEAP oferta de preț  cu
Denumirea:
ANUNT  SEAP nr. 141762
   Cod CPV: 55520000-1   Servicii de catering și la descrierea achiziției:
SERVICII DE  CATERING pentru aniversarea a 50 de ani de casatorie,  
”In conformitate cu Caietul de sarcini ” disponibil pe site-ul
www.primariapascani.ro – secțiunea ACHIZITII PUBLICE”, conditii de livrare “ conform contract “ și conditii de plata “conform contract”.
 
Informatii suplimentare: Anunț publicitar în SEAP nr. 141762/27.11.2017
Persoane de contact:  Simon Cristina – consilier Achizitii Publice – tel/fax: 0232.718250 Ancuta Mirela – inspector comp. Sport Cultura Culte – tel. 0731.732083  
Citeste anunt
Caiet de sarcini
Formular - Conflict de interese ofertanti
Formulare

 
Close Search Window