Nr. 6350 / 16.08.2017
 
Denumire achizitie:
Servicii de asistenta in inginerie
Tip achiziție:  servicii
 Valoarea estimata
a achizitiei: 16800 lei fara TVA
Cod CPV : 71336000-2  Servicii de asistenţă în inginerie
Caiet de sarcini : atașat.
Condiții de livrare: prestarea serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile caietului de sarcini
Conditii de plata : conform contract
Modalitatea de transmitere a ofertei: în catalogul electronic al SEAP, urmand ca dupa primirea
notificării din partea autorității contractante, sa fie transmise documentele solicitate prin e-mail
achizitii@primariapascani.ro.
Documente solicitate
: -
Declaratia conform art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind conflictul de interese pentru ofertantul individual / ofertantul asociat / candidatul/ subcontractantul propus/terţul susţinător;
-Certificat constatator emis de 
ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. „Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”.
Formulare;
PROPUNEREA TEHNICO FINANCIARĂ Oferta tehnica va  cuprinde modalitatea de prestare a serviciilor , conform caietului de sarcini. Ofertantul va prezenta “Declaratia privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca”. Oferta financiara va fi exprimata in lei fara TVA si va fi publicata in catalogul SEAP  si va reprezenta pretul total pentru toate activitatile precizate in caietul de sarcini.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
Termenul limita de publicare a ofertei in SEAP : 17.08.2017
Modalitatea de finalizare a  achizitiei : contract
Modalitatea de selectare: Va fi selectată oferta operatorului economic care are
”prețul cel mai scăzut” pentru verificarea conformitatii . Ofertantul care a primit o astfel de notificare are obligația de a transmite în termen de  2 zile, prin intermediul SEAP, acceptarea condițiilor impuse de Autoritatea Contractanta  și documentele solicitate în anunțul de publicitate prin e –mail. Netransmiterea de către operatorul economic a răspunsului în termenul solicitat, echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse. In acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP, operatorului economic clasat pe locul al II-lea conform descrierii de mai sus.In cazul in care oferta va fi neconforma, se va selecta oferta care ocupa locul urmator pentru verificarea conformitatii. Eventuale solicitari de clarificări din partea operatorilor economici, vor fi făcute in timp util astfel incat, raspunsul autorității contractante la aceste solicitari să poată fi pus la dispozitia  operatorilor economici, prin publicare pe site-ul
www.primariapascani.ro, cu cel puțin 24 de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Informatii suplimentare: Ofertantii interesati, vor posta in catalogul SEAP oferta de preț  cu
denumirea :
ANUNT  nr.  114750
Cod CPV : 71336000-2  Servicii de asistenţă în inginerie și la descrierea achiziției:
Servicii de asistenta in inginerie
“In conformitate cu Caietul de sarcini nr. 6350/16.08.2017 ” disponibil pe site-ul
www.primariapascani.ro – secțiunea Achizitii Publice”, conditii de livrare “ conform contract “ și conditii de plata “conform contract”. La procedura de achiziție directă
NU SE DEPUN CONTESTAȚII
 
Anunț publicitar în SEAP nr.  114750 /16.08.2017
Persoane de contact: 
SIMON CRISTINA - Consilier Achizitii Publice 
POPA STEFAN – Sef serv. Gospodarie Comunala – Tel: 0722.527964       
Citeste anunt       
       
Caiet de sarcini
Model de contract
Formular - Conflict de interese ofertanti
Formulare  

 
Close Search Window