Denumire achizitie:
HRANĂ PENTRU CÂINI COMUNITARI
Tip achiziție:  produse ■  servicii      lucrari
   Valoarea estimata a achizitiei
57.000 lei fără TVA
Cod CPV:
15713000-9 Hrană pentru animale de companie (Rev. 2)
   Cantitatea solicitata: Conform caietului de sarcini
Specificatii tehnice   atașate
Caiet de sarcini ■ atașat.
Condiții de livrare: Municipiul Pascani, str.  Garii  nr. 49, cod 705200, jud. Iași
Conditii de plata : 30 zile de la emiterea facturilor, conform art. 5 alin. (2) și art 11 din modelul de contract atașat
Modalitatea de transmitere a ofertei: în catalogul electronic al SEAP și uterior prin e-mail
achizitii@primariapascani.ro , NUMAI DUPĂ PRIMIREA NOTIFICĂRII DIN PARTEA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE.
Documente solicitate: Declaratie privind conflictul de interese - Formular atașat ■, Certificat constatator emis de ONRC ■ din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. „Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”.
PROPUNEREA TEHNICO - FINANCIARĂ
va fi elaborată în concordanță cu specificațiile din Caietul de sarcini anexat; În catalogul electronic al SEAP va fi transmisă  o oferta de pret cu titlul indicat în anuntul de publicitate:
”RICKY - HRANĂ PENTRU CÂINI COMUNITARI”, cod CPV: 
15713000-9 Hrană pentru animale de companie (Rev. 2)
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
Termenul limita de depunere a ofertei: 09.08.2017
Modalitatea de finalizare a  achizitiei : ■ contract atașat sau   comanda
Modalitatea de selectare : Va fi selectată din catalogul SEAP oferta operatorului economic care are
prețul cel mai scăzut” / sac de 10 kg”, pentru verificarea conformității ofertei cu solicitările din anunțul de publicitate. Ofertantul care a primit o astfel de notificare are obligația de a transmite cât mai repede documentele solicitate în anunțul de publicitate prin e–mail:
achizitii@primariapascani.ro și în termen de  2 zile, prin intermediul SEAP, acceptarea condițiilor impuse de Autoritatea Contractanta. Dacă documentele transmise și propunerea tehnico-financiară sunt conforme, dupa deliberare, autoritatea contractanta va finaliza achizitia în SEAP.

  • Netransmiterea de către operatorul economic a răspunsului/documentelor în termenul solicitat, echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse. În acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP, operatorului economic clasat pe locul al II-lea conform descrierii de mai sus.

  •  În cazul în care oferta va fi neconformă, se va selecta oferta care ocupă locul următor în clasament, pentru verificarea conformității.

  Eventuale solicitari de clarificări din partea operatorilor economici, vor fi făcute în timp util astfel încât, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări să poata fi transmis operatorilor economici cu cel puțin 24 de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin publicarea pe site-ul
www.primariapascani.ro secțiunea ACHIZITII PUBLICE, atașate anunțului. La procedura de achiziție directă
NU SE ADMIT CONTESTAȚII
Informatii suplimentare: Popa Ștefan tel. 0722.527964
 
Anunț publicitar în SEAP nr.
113499
Persoane de contact:
Pașcu Laura telefon: 0232.762300, interior 110, fax: 0232.718250,      e-mail:
achizitii@primariapascani.ro  
Citeste anunt
Caiet de sarcini
Model de contract
Formular - Conflict de interese ofertanti

 
Close Search Window