Denumire achizitie:
ARBORI SI ARBUSTI
Tip achiziție:  produse ■  servicii      lucrari
   Valoarea estimata a achizitiei
50.000,00
lei fără TVA
   Cod CPV principal :
03450000-9-Produse de pepiniera (Rev.2)
   Cantitatea solicitata: - 180 buc arbori

  • 250 buc arbuști


Caiet de sarcini ■ atașat.
Condiții de livrare: Municipiul Pașcani, str. Crinilor nr. 90
Conditii de plata : 30 zile de la receptia produselor, conform contractului.
Modalitatea de transmitere a ofertei: în catalogul electronic al SEAP și ulterior prin e-mail
achizitii@primariapascani.ro, NUMAI DUPĂ PRIMIREA NOTIFICĂRII DIN PARTEA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE (
ofertantul va primi un mail de la e-licitatie, iar acesta semnifica initierea achizitiei din catalogul electronic al SEAP de catre autoritatea contractanta)
Documente solicitate: Declaratie privind conflictul de interese - Formular atașat ■ Certificat constatator emis de ONRC ■ din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. „Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”.
PROPUNEREA TEHNICĂ
va fi elaborată în astfel încât să poată fi verificata cu usurinta concordanța cu specificațiile din Caietul de sarcini anexat . Propunerea tehnica  trebuie se contina si imagini ale produselor ofertate sau trimiteri la cataloage electronice unde pot fi vizualizate.    
PROPUNEREA FINANCIARĂ va conține în un centralizator de tipul:Nr. crt. Denumire produs Cantitate U.M. Pret unitar (lei fara TVA/ U.M.) Valoare (lei fara TVA)
1. SALIX INTEGRA HAKURO NISHIKI (salcie japoneza) 60 buc
2. PRUNUS NIGRA (CORCODUS ROSU) 100 buc
3. PICEA PUNGENS GLAUCA KOSTER (molid intepator)- 20 buc
TOTAL 1 180 buc
   Nr. crt. Denumire produs Cantitate U.M. Pret unitar (lei fara TVA/ U.M.) Valoare (lei fara TVA)
1. JUNIPERUS HORIZONTALIS (ienupar orizontal) 50 buc
2. BERBERIS ATROPURPUREA (dracila japoneza) 100 buc
3. EUONYMUS  FORTUNEI EMERALD GOLD 100
TOTAL 2 250 buc

 
TOTAL GENERAL(publicat in SEAP)
=
TOTAL 1+ TOTAL 2 Cheltuielile de transport la sediul autoritatii contractante vor fi incluse in pret. Oferta  va include datele de contact si contul de trezorerie al ofertantului. În catalogul electronic al SEAP va fi transmisă  o oferta de preț (
TOTAL GENERAL) cu titlul indicat în anuntul de publicitate:
”ARBORI SI ARBUSTI”, iar la descriere se va mentiona:
”Conform specificatiilor tehnice din Caietul de sarcini, disponibil pe site-ul
www.primariapascani.ro – sectiunea ACHIZITII PUBLICE
, conditii de livrare “
conform contract“ si conditii de plata “
conform contract” și codul CPV: 03450000-9-Produse de pepiniera (Rev.2)
Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile
Termenul limita de depunere a ofertei: 04.10.2017
Modalitatea de finalizare a  achizitiei : ■ contract atașat sau   comanda
Modalitatea de selectare : Va fi selectată din catalogul SEAP oferta operatorului economic care are
prețul cel mai scăzut pentru întreaga cantitate solicitată”(TOTAL GENERAL), pentru verificarea conformității ofertei cu solicitările din anunțul de publicitate. Ofertantul care a primit o astfel de notificare are obligația de a transmite cât mai repede documentele solicitate în anunțul de publicitate prin e–mail:
achizitii@primariapascani.ro, apoi  în termen de  2 zile, prin intermediul SEAP, acceptarea condițiilor impuse de Autoritatea Contractanta. Dacă documentele transmise și propunerea tehnico-financiară sunt conforme, dupa deliberare, autoritatea contractanta va finaliza achizitia în SEAP.

  • Netransmiterea de către operatorul economic a răspunsului/documentelor în termenul solicitat, echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse. În acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP, operatorului economic clasat pe locul al II-lea conform descrierii de mai sus.

  •  În cazul în care oferta va fi neconformă, se va selecta oferta care ocupă locul următor în clasament, pentru verificarea conformității.

Eventuale solicitari de clarificări din partea operatorilor economici, vor fi făcute în timp util astfel încât, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări să poata fi transmis operatorilor economici cu cel puțin 24 de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin publicarea pe site-ul
www.primariapascani.ro secțiunea ACHIZITII PUBLICE, atașate anunțului. La procedura de achiziție directă
NU SE ADMIT CONTESTAȚII
Informatii suplimentare: Cristian LORENȚ - tel. 0744.256380
 
Anunț publicitar în SEAP nr. 124296
Persoane de contact:
Pașcu Laura telefon: 0232.762300, interior 110, fax: 0232.718250,      e-mail:
achizitii@primariapascani.ro  
Citeste anunt
Caiet de sarcini
Model de contract
Formular - Conflict de interese ofertanti

 
Close Search Window