Romana English

Anunturi / Invitatie de participare servicii de dirigentie de santier

13.11.2012


INVITATIE DE PARTICIPARE


 


         Având în vedere referatul de necesitate şi oportunitate nr. 22489/12.11.2012 aducem la cunoştinţa operatorilor economici interesaţi faptul că Municipiul Paşcani doreşte să achiziţioneze


 


SERVICII DE DIRIGINTIE DE SANTIER


Cod CPV 71520000-9  - servicii de supraveghere a lucrărilor


 


pentru obiectivul de investitiiAMENAJARE PARC ÎN MUNICIPIUL PASCANI - Cod SMIS 10833, din cadrul proiectelor Planului Integrat de Dezvoltare Urbană - finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1


 


Valoarea estimată a serviciilor solicitate este de 14. 634 lei fara TVA .


DOCUMENTE DE CALIFICAREModalitate de îndeplinireDeclaratie privind eligibilitatea (neîncadrarea în prevederile art.180 din OUG nr. 34 / 2006)Formular ADeclaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34 / 2006Formular BCertificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să rezulte că nu are datorii. Certificat de cazier fiscal , valabil la data deschiderii ofertelor Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaFormular C1Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti / ofertanti asociati / subcontractanti /terti sustinatori conform art. 69^1 din OUG 34/2006 – formular C2Formular C2Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, în original sau copie legalizata.Copie cerificatExperienta similara:


Prezentarea a minim un contract finalizat care să confirme prestarea de servicii de dirigintie de santier la un obiectiv de investitii.


 Copie contract ;


Copie proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investitie mentionat în contractDirigintele de santier trebuie să fie autorizat ISC conform Ordinului nr.  1496/2011, pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier


– Domeniul 3 – Drumuri, poduri, tunele, piste  de aviatie, transport pe cablu .


 - Domeniul de autorizare minim solicitat – 3.3. – Drumuri, poduri, tunele, piste  de aviatie, transport pe cablu – de interes local .CV  (semnat şi datat) ;


Copie autorizatie pentru domeniul solicitat ;


Declaratie de disponibilitate - declaratie pe propria raspundere că ofertantul (dirigintele)este disponibil pe perioada executiei lucrărilorPROPUNERE TEHNICĂ - Propunerea tehnica va fi prezentata în conformitate cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini şi va conţine în mod obligatoriu (sub sancţiunea respingerii ofertei ca neconformă):


- Declaratie privind protectia mediului si protectia muncii – formular anexat


- Indicarea modalitătii de constituire a garantiei de bună executie.


 


 Notă: Garantia de buna executie în cuantum de 5 % din valoarea contractului fara TVA se constituie conform art. 90 alin. (1)-(3) din HG 925/2006, printr-un instrument de garantare, emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, instrument care devine anexa la contract sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (ofertantul castigator are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia A.C., la Trezoreria Pascani iar suma initiala care se depune nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului). Ofertantul va opta pentru una din cele doua modalitati de constituire si va mentiona acest lucru intr-un formular – model propriu, in cadrul propunerii tehnice. În cazul ofertantilor care se regasesc în categoria întreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr.346/2004 (facând dovada în acest sens) garantia de buna executie se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat în invitatia de participare.PROPUNERE FINANCIARĂ Ofertantul are obligaţia de a completa - Formularul de oferta – formular K.


Pretul va fi exprimat in lei fără TVA.Modul de prezentare a oferteiOferta va fi depusa la adresa:


Str. Stefan cel Mare nr.16, registratura Primariei Municipiului Pascani;


1 Documentele ofertei vor fi prezentate astfel:


   - documente de calificare


   - propunerea tehnica


   - propunerea financiara


a) ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar în original al ofertei si al documentelor solicitate, însoţite de câte un opis al acestora.


b) documentele în original vor fi tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi numerotate, semnate si stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul / reprezentantii autorizat / autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul în contract;


c) orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana / persoanele autorizata / autorizate sa semneze oferta.


d) Oferta tehnica, oferta financiara si documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent;


e) plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, în cazul în care oferta respectiva este declarata întârziată.


f) plicul exterior trebuie sa fie marcat numai cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE .........”.


g) daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la lit.f), autoritatea contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei;


2. Documente care însotesc oferta:


 a) Scrisoare de înaintare - Formular L;


 b) Împuternicire scrisa, înregistrata, stampilata si semnata de catre reprezentantul legal al societatii, prin care persoana împuternicita, este autorizata sa angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica - Formular L1.


c) Imputernicirea pentru reprezentantul desemnat sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor - Formular propriu


d) Documentele care dovedesc încadrarea în categoria IMM (daca este cazul) – Formular 2,


 în conformitate cu Legea nr. 346/2004 cu modificările si completările ulterioare


Documentele care însotesc oferta se prezinta  în original, în plic separat de documentele ofertei.Data şi ora limită pentru depunerea ofertei : 19.11.2012, ora 12:00Data şi ora limită pentru deschiderea ofertei : 20.11.2012, ora 09:00Se pot solicita clarificări până la data de 16.11.2012, ora 12:00 la Compartimentul Achiziţii Publice, prin telefon /fax :0232.718250, sau e-mail: achizitii@primariapascani.ro. Persoane de contact: CRISTINA SIMON sau LAURA PAŞCU


Documente atasate:


  1. Caiet de sarcini

  2. Secţiunea Formulare 
Informatii utile
Cetateni de onoare
Taxe si impozite
Formulare tipizate
Vocea cetateanului(forum cu sugestii si reclamatii)
Telefonul cetateanului
0232.762.300
Sistemul de informatii Schengen
HARTA PASCANIULUI
P.I.D.U.
Cautare in site
   

Vizitatori online: 2

Vizualizari: 949342